– Poziom zagrożenia terrorystycznego w RP

Pojęcie terroryzmu

     Słowo terroryzm pochodzi od słowa terror, uzywanego na określenie jawiska stosowania przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszania i zniszczenia przeciwnika (Encyklopedia Popularna PWN 1993 r.)

 

    Mimo wspólnego źródłosłowiu należy odróżnić terroryzm od terroru (aktów terroru). Terror to gwałt i przemoc „silniejszych organów państwawobec „słabszych obywateli”, a terroryzm to gwałt i przemoc „słabszych obywateli” wobec „silniejszych organów państwa”.

 

Wśród literatury dostępnej na polskim rynku doszukać się można ponad 200 definicji terroryzmu.

 

     Według Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN zjawisko terroryzmu zostało scharakteryzowane jako „(…) różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (naciski psychiczne, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku”.

 

     Według Federalnego Biura Śledczego – FBI (1996 r.): terroryzm to bezprawne użycie siły i przemocy przeciwko osobom i rzeczom (prawu w własności), by zastraszyć lub zmusić rząd, ludność cywilną czy jakikolwiek inny segment systemu państwa do popierania politycznych lub społecznych zadań.

 

Odmiany terroryzmu (wybrane aspekty)

 

– terroryzm bombowy,

– terroryzm z użyciem broni jądrowej i innych źródeł promieniotwórczych,

– terroryzm biologiczny,

– terroryzm z użyciem środków chemicznych,

– cyberterroryzm (soft terrorism)

– narkoterroryzm.

 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym bądź ich rzeczywistego wystąpienia, wprowadzany jest jeden z czerech stopni alarmowych:

ALFA

– BRAVO

– CHARLIE

– DELTA

W zależności od skali i rodzaju zagrożenia stopień alarmowy jest wprowadzany przez:
• Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium RP,
• ministra lub kierownika urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub
wybranych organów, kierowników podległych, podporządkowanych lub
nadzorowanych jednostek organizacyjnych i urzędów,
• wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości
miejscowej, na obszarze całego lub części województwa.

 

Stopnie alarmowe.

 

– PIERWSZY (ALPHA) – Uzyskano informacje o możliwości wystąpienia działań terrorystycznych, których rodzaj i zakres są trudne do przewidzenia.
– DRUGI (BRAVO) – Wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i bardziej przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
– TRZECI (CHARLIE) – Zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo RP, albo tez wystąpiły akty terroru godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski.
– CZWARTY (DELTA) – W przypadku wystąpienia działań terrorystycznych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa RP lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzających dla Polski.

 

Jeżeli uprawniony organ nie wprowadził jednego z ww. stopni, obowiązuje poziom podstawowy, co oznacza, że organy administracji publicznej realizują przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia sytuacji powodującej potrzebę wprowadzenia stopnia alarmowego.
Konsekwencją wprowadzenia danego stopnia alarmowego jest obowiązek realizacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji centralnych oraz terenowych właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych określonego rodzaju przedsięwzięć porządkowo-ochronnych na rzecz zapewnienia ciągłości działania urzędów, bezpieczeństwa obiektów lub urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa.

Podstawa: (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych)

 

 

 

 

Jak minimalizować zagrożenia – wskazówki praktyczne – patrz załączniki.