Zapraszamy do składania wniosków:
•    Młode organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
•    Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby gotowe do realizowania działań w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z Patronem, czyli innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego.
Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).
Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: 22 marca 2019r. godz. 12.00
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków: Witkac.pl
Okres realizacji projektów od 15 kwietnia do 30 września 2019 roku.
Temat priorytetowy naboru II, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Kultura kresowa, tożsamość lokalna.
Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

Informacje o konkursie można uzyskać także za pośrednictwem infolinii – tel.: 85 675 21 58 oraz w Biurze Projektu (Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3), w godz. 9.00 – 13.00. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w II rundzie: 85 000,00 złotych

Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. OWOP jest Operatorem mikrodotacji w województwie podlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018 na podstawie Umowy nr 396_II/2018.