W ramach projektu planujemy:

CYKL SZKOLEŃ Z WIZYTĄ STUDYJNĄ

CYKL SZKOLEŃ dla pracowników urzędu miejskiego oraz radnych miejskich– 5 spotkań, łącznie 40h szkoleniowych oraz wizyta studyjna.

Uczestnicy szkoleń poznają korzyści, jakie płyną z konsultowania dokumentów, poznają techniki i narzędzia konsultowania, ich dobre strony i trudności, dowiedzą się o sposobach angażowania obywateli w proces decyzyjny oraz jak zwiększyć skuteczność procesu konsultacyjnego.

CYKL SZKOLEŃ dla przedstawicieli organizacji pozarządowych– 5 spotkań, łącznie 40h szkoleniowych oraz wizyta studyjna.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się dlaczego warto uczestniczyć w konsultacjach społecznych, poznają najważniejsze zagadnienia i aspekty prawne związane z procesem konsultacji, metody konsultowania oraz zasady współpracy z administracja publiczną w tym zakresie.

 

Cykl szkoleń rozpoczyna się wyjazdem studyjnym, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych grup (łącznie 30 osób). Poznają oni najlepsze praktyki przeprowadzonych konsultacji w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Ponadto uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość wspólnego zaplanowania procesu konsultacji korzystając ze wsparcia doradcy.

 

Aby wziąć udział w cyklu szkoleń należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  • wypełnić deklarację uczestnictwa,
  • zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

 

STOWORZENIE PLATFORMY KONSULTACYJNEJ

Platforma będzie służyła przede wszystkim do konsultowania dokumentów publicznych. Będą na niej zamieszczane aktualne ogłoszenia o konsultacjach, ich wyniki, ostateczny kształt dokumentów, harmonogramy konsultacji. Dzięki forom dyskusyjnym oraz formularzom konsultacyjnym platforma będzie również miejscem wyrażania opinii, uwag i propozycji.

 

SKONSULTOWANIE DWÓCH DOKUMENTÓW PUBLICZNCYH

Przeprowadzone zostaną konsultacje dwóch dokumentów publicznych z zastosowaniem m.in. technik:

WORLD CAFE

To technika, która pozwala na udział dużej ilości osób. Odbywa się w kawiarni lub innym miejscu, które zapewnia swobodną atmosferę. Uczestnicy pracują wymiennie w kilku grupach. Wnioski zapisywane są na dużych planszach. Technika sprzyja uwspólnieniu wiedzy i pobudza kreatywne myślenie.

WARSZTATY PRZYSZŁOŚCIOWE

To technika, w której może wziąć udział do 30 osób związanych bezpośrednio z omawianym problem. Pomaga wypracować wspólną wizję jego rozwiązania oraz zaplanować działania. Warsztaty przyszłościowe pozwalają zaangażować się urzędnikom i przedstawicielom organizacji pozarządowych ze wsparciem moderatora.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TECHNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W ramach projektu odbywać się będą KAWIARENKI OBYWATELSKIE i DEBATA PUBLICZNA, dotyczące istoty konsultacji, roli NGO i rad osiedli w rozwoju miasta, aktywności mieszkańców, potrzeby współdecydowania, roli mediów w procesie konsultacyjnym itp. Poruszać również będziemy sprawy ważne dla miasta i jego mieszkańców.

KAWIARENKA OBYWATELSKA

To dyskusja odbywająca się przy kawie i ciastku, w sprzyjającej atmosferze kawiarni. Jej celem jest zmierzenie się z istotnymi problemami życia miasta. Ta forma sprzyja integracji i budowaniu relacji różnych środowisk.

DEBATA PUBLICZNA

Angażująca forma dyskusji nad ważnym tematem. Dwie grupy bronią lub są przeciw przyjętej tezie, stosując odpowiednią argumentację. Debata ma zachęcić do spojrzenia na problem z różnych perspektyw i służy pogłębieniu wiedzy.

Z pomocą młodych artystów stworzony zostanie MURAL, na którym każdy mieszkaniec Łomży będzie mógł zostawić swój podpis (odcisk dłoni), wyrażając tym samym poparcie dla idei konsultowania. Będzie to okazja do poznania się, obejrzenia filmów o tematyce społecznej i wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych dotyczących bieżących spraw w mieście.

 

Informacje o działaniach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Łomży www.lomza.pl oraz stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych www.owop.org.pl w zakładce projektu.

Informacji o projekcie udziela pan Wawrzyniec Kłosiński e-mail: w.klosinski@um.lomza.pl, 86 216 24 63 oraz pani Sylwia Borowczyk, e-mail: sylwia.borowczyk@owop.org.pl, 85 732 28 46

Konsultacje społeczne – to proces polegający na prezentowaniu przez przedstawicieli samorządu swoich planów obywatelom i grupom, których one szczególnie dotyczą, dając im możliwość wyrażenia opinii na ich temat, wniesienia uwag, przedstawienia rozwiązań oraz zmodyfikowania.

Konsultacje społeczne przeprowadzane na szczeblu samorządowym posiadają podstawy prawne m.in. w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o planowaniu przestrzennym, ustawie o pomocy społecznej, ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie itd. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa również stosowna uchwała Rady Miasta.

Konsultacje mogą być prowadzone w każdej ważniej sprawie dla miasta, nie tylko tej, która została określona w ustawie. Projekt daje możliwość porozmawiania o kwestiach istotnych dla Łomży w atrakcyjnej i ciekawej formie.

Kliknij poniżej w celu wejścia na Platformę projektu:

Platforma projektu Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży

 

Stopka projektu

 

 

Poniżej umieściliśmy dokumenty związane z projektem, które w celu dalszej edycji/podglądu/wydruku w należy pobrać i zapisać na dysku w komputerze.