Bardzo istotnym walorem projektu był fakt, że mogliśmy małym  pacjentom, mieszkającym  poza Łomżą, zapewnić nieodpłatnie również transport naszymi środkami lokomocji. Codziennie przez 15 ostatnich miesięcy 21 małych pacjentów korzystało z dobrodziejstw prowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Edukator” Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Łomży. Kadra, licząca 18 specjalistów, bardzo profesjonalnie i z wielką troską zajmowała się  swoimi podopiecznymi. Dzieci korzystały  m.in. z sali doświadczania świata, groty solno-jodowej, świetnie wyposażonej sali do  rehabilitacji ruchowej, wanny  do hydromasażu,  gabinetu  logopedycznego z nowoczesnymi programami edukacyjnymi,  biofeedbacku i z wielu innych, specjalistycznych urządzeń. Na realizację pierwszego, 15-miesięcznego etapu projektu, który był  realizowany od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015  roku przeznaczyliśmy  ponad 720 tys. zł. Były to fundusze pozabudżetowe, pozyskane dzięki determinacji i pracowitości ludzi Stowarzyszenia ,,Edukator”, którzy skutecznie realizowali misję i cele Stowarzyszenia, łagodząc na bieżąco najbardziej  palące problemy społeczne miasta i okolic.

Dane statystyczne  o liczbie dzieci niepełnosprawnych są alarmujące. Tylko w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, obsługujący miasto oraz powiaty  łomżyński i zambrowski wydał orzeczenia o niepełnosprawności 510 osobom poniżej 16. roku żucia.  Zarówno liczne publikacje naukowe jak i nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o różnym stopniu  niepełnosprawności wskazują, że rehabilitacja jest tym bardziej skuteczna, im wcześniej została podjęta. Aby terapia była skuteczna, musi być systematyczna, długofalowa i dostosowana do indywidualnych możliwości rozwojowych  każdego dziecka. Bardzo ważnym, trudnym do przecenienia elementem procesu rehabilitacji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym jest serdeczne zaangażowanie i wsparcie ich rodziców oraz całych  rodzin. W ,,Edukatorze” każdy rodzic może uzyskać profesjonalną pomoc i poradę specjalistów. Od kilku lat systematycznie organizujemy dla osób z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych różnorodne tematycznie warsztaty, konsultacje i porady indywidualne. Naszym celem jest wspieranie środowisk rodzinnych dzieci niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu. Pragniemy jak najlepiej przygotować  osoby z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych do świadomego i umiejętnego uczestnictwa w procesie wspierania ich rozwoju. m.in.  poprzez kontynuację pewnych elementów terapii i ćwiczeń, z których dzieci korzystają pod opieką specjalistów. Tylko w taki sposób możemy maksymalnie, w sposób trwały złagodzić skutki niepełnosprawności.

Od 01 kwietnia 2015 rozpoczynamy realizację II etapu projektu. Nabór nowych  beneficjentów prowadzimy do 15 kwietnia 2015 roku. Zapraszamy  zainteresowanych Rodziców dzieci niepełnosprawnych do biura Stowarzyszenia przy ul Polowej 57C codziennie w godzinach 8.00 – 15.30,  tel/fax  86 215 04 63, tel. kom. 606 905 678                             
http://www.sosedukator.pl
                                                                         

Barbara Kuczałek
prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży