Właściwego postępowania z odpadami musimy się nauczyć. Mimo że z wieloma odpadami powstającymi w domach mieszkańcy nie mają żadnych problemów i wkładają je do właściwych pojemników, to trudności pojawiają się, kiedy trzeba wyrzucić paragon ze sklepu, styropianowe opakowanie lub karton po mleku.

Papiery na segregację

Problem z opakowaniami wielomateriałowymi po płynnej żywności, a więc z tzw. kartonami po mleku, soku,  zupie, śmietanie czy sosie, ma wielu Polaków. Ludzie wychodzą z założenia, że powinny one trafić do pojemnika na papier, a tak nie jest. Kartony po mleku lub sokach, zwane potocznie tetrapakami, rzeczywiście w większości składają się z papieru, jednak oprócz tego surowca w ich skład wchodzą również tworzywa sztuczne, czyli ogólnie mówiąc plastik oraz aluminium. Poza tym taki karton często zawiera resztki mleka lub soku. Jeśli ta zawartość wyleje się w pojemniku przeznaczonym na papier, zgromadzona tam makulatura będzie mokra, a wtedy papier nie nadaje się do dalszego przetworzenia. Zatem opróżnionych, odkręconych i zgniecionych kartonów po mleku lub sokach nie należy wyrzucać do niebieskiego pojemnika na papier, ale do żółtego na tworzywa sztuczne i metale. Do pojemnika na papier nie powinniśmy także wyrzucać paragonów, papierowych ręczników, chusteczek i innych artykułów higienicznych. Warto też pamiętać, że gromadzony przez mieszkańców papier nie może być mokry, tłusty i zabrudzony, zatem papier po maśle i margarynie również nie powinien trafić do segregacji, lecz do odpadów zmieszanych.

Nie wszystko, co się tłucze

Szkło też sprawia nam sporo problemów w segregacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami, do recyklingu powinniśmy przekazywać szkło opakowaniowe, czyli bezbarwne i kolorowe słoiki, butelki czy też szklane opakowania po kosmetykach. Oznacza to, że do zielonego pojemnika nie wrzucamy szklanek, wazonów, ceramiki, fajansu i porcelany, szyb samochodowych, luster, naczyń żaroodpornych czy szyb okiennych. Dlaczego? To proste! Bo nie są one opakowaniami. Tym samym szklanki, kubki i inne elementy zastawy stołowej, szkła okularowe, lustra i soczewki kontaktowe, wyrzucamy do opadów zmieszanych.

Naturalnie, że sztuczne

Tworzywa sztuczne, czyli tzw. plastiki, powstają w wyniku przerobu ropy naftowej i mogą rozkładać się nawet kilkaset lat. Mimo że nie mamy już problemów z segregowaniem plastikowych butelek czy opakowań po serkach, jogurtach albo z plastikowymi opakowaniami po kosmetykach i wrzucamy je wszystkie do pojemnika w kolorze żółtym, to jednak istnieją odpady z tworzyw sztucznych, z którymi mamy problem. Chodzi tu np. o styropian do pakowania żywności, a także o wyroby z gumy, które także wrzucamy do żółtego pojemnika. Nie zapominajmy też o tym, że do żółtego pojemnika wyrzucany również puszki aluminiowe, stalowe i inne drobne metalowe przedmioty, np. zepsute sztućce, śruby albo kapsle. Wszystkie butelki i puszki powinny być opróżnione i zgniecione przed wyrzuceniem, co oszczędzi sporo miejsca w kontenerze. Nie ma potrzeby ich mycia – to strata wody i energii.

Gra w zielone

Odpady biodegradowalne, w skrócie BIO, czyli odpady z owoców i warzyw, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, trawę, liście czy też resztki jedzenia pochodzenia roślinnego wrzucamy do pojemnika w kolorze brązowym. Jednak nie wszystkie odpady ulegające rozkładowi nadają się do kompostowania. Dlatego do bioodpadów nie wrzucamy mięsa, kości czy odchodów zwierzęcych. Te odpady winny trafić do zmieszanych.

Na problemowe PSZOK!

Oprócz pięciu pojemników do segregacji, potrzebujemy jeszcze miejsca na odpady problemowe, czyli takie, które ze względu na swoje właściwości, np. szkodliwość, wielkość czy specyficzny skład, muszą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK-u, który powinien znajdować się w każdej gminie. To tam należy zawieźć m.in. opony samochodowe, puszki po farbach i lakierach, gruz, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. PSZOK w Łomży znajduje się przy ulicy Akademickiej 22.

On the Unbeaten Tracks of Segregation

Multi-material milk and juice packaging, buttered paper, chipped glass, expired medicines, receipts or motor oil bottles… What to do with such waste? This is a question very often asked by residents when they try to sort their waste and often make mistakes.

Proper waste handling is something we have to learn. Although many household items are easy to dispose of in the correct bin, difficulties arise when a shop receipt, styrofoam packaging or milk container has to be disposed of.

Sorting Out the Papers

Many Poles have problems with multi-material packaging used for liquid food, i.e. the so-called milk, juice, soup, cream and sauce containers. People assume that these should go in the paper bin, which is not the case. While most milk and juice boxes, commonly known as tetra packs, are indeed made of paper, they also contain plastic and aluminium. In addition, such a box often contains remnants of milk or juice. If this content spills out in the paper container, the waste paper collected there will be wet, and the paper will then be unsuitable for further processing. Therefore, empty, uncapped and crushed milk or juice boxes should not be put in the blue paper bin, but rather in the yellow bin for plastics and metals. Also receipts, paper towels, tissues and other hygiene items should not be disposed of in the paper bin. It is also worth remembering that the paper collected by residents must not be wet, greasy or soiled, therefore butter and margarine wrappers should also not be put in the recycling bin, but in mixed waste.

Glass Half Full

Glass also causes us a lot of problems in recycling. Following established rules, we should recycle container glass, i.e. colourless and coloured jars, bottles or glass cosmetics packaging. This means that glasses, vases, ceramics, faience and porcelain, car windscreens, mirrors, heat-resistant dishes or window panes should not be put in the green bin. Why? Simple! Because they are not a part of packaging. Thus, we dispose of glasses, cups and other tableware, spectacle glasses, mirrors and contact lenses in mixed waste.

Plastic is Fantastic

Plastics are produced by processing crude oil and can take up to several hundred years to decompose. Although we no longer have problems sorting out plastic bottles, cheese or yoghurt packaging or plastic cosmetics packaging and we throw them all in the yellow bin, there is still plastic waste that we have trouble with. These include, for example, styrofoam food packaging, as well as rubber products, which we also put in the yellow bin. And let’s not forget that aluminium, steel cans and other small metal items such as broken cutlery, screws or caps are also thrown into the yellow bin. All bottles and cans should be emptied and crushed before throwing them away, which will save a lot of space in the waste bins. There is no need to wash them – that is a waste of water and energy.

Playing it Green

Biodegradable waste, or BIO for short, i.e. fruit and vegetable waste, peelings, coffee and tea grounds, egg shells, grass, leaves or plant food leftovers are to be disposed of in the brown bin. However, not all biodegradable waste is suitable for composting. For this reason, do not put meat, bones or animal faeces in the biowaste. These should go in the mixed waste.

For Problematic Items: PSZOK!

In addition to the five sorting bins, we also need space for problematic waste, i.e. waste that due to its characteristics, e.g. harmfulness, size or specific composition, needs to be brought to the Selective Municipal Waste Collection Point [pol. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, PSZOK], which should be located in every municipality. This is where you should take, among other things, car tyres, paint and varnish cans, rubble, furniture, used electrical and electronic equipment. The PSZOK in Lomza is located at 22 Akademicka Street.