1. SKŁADANIE PROJEKTÓW

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?
Składanie projektów w siódmej edycji budżetu obywatelskiego będzie trwało od 1 do 24 marca 2019. Zadania zgłaszamy na formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Łomża oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14). Wypełniony formularz można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 14) lub dostarczyć osobiście do Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1. Można także wypełniony, zeskanowany formularz wysłać na adres: budzetobywatelski@um.lomza.pl lub wypełnić bezpośrednio na stronie www.lomza.pl

Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą zgłosić pomysł?
Tak, w budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec lub mieszkanka Łomży może zgłosić pomysł bez względu na wiek. Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (rodzic lub opiekun prawny podpisuje się na formularzu).

Ile pomysłów mogę zgłosić?
Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden pomysł.

Czy możliwe jest zgłoszenie zadania, w którym będzie więcej niż jeden autor?
Autorem zadania może być tylko jedna osoba. Oczywiście wiadomym jest, że za każdym projektem może stać większa grupa ludzi. Można ich uwzględnić w formularzu w rubryce: „Dane osób popierających zadanie”, traktując osobę wpisaną jako autora jako reprezentanta określonego środowiska.  

Kto może podpisać się na liście osób popierających pomysł?
Do składanego projektu należy dołączyć listę z podpisami 10 osób, które popierają ten pomysł. W przypadku zadania o charakterze inwestycyjnym musi ono zostać poparte przez mieszkańców strefy, w której ma być realizowane. W przypadku zgłoszenia zadania w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta Łomża należy pobrać zamieszczoną pod formularzem listę, wypełnić ją i dostarczyć do Centrum Współdziałania Społecznego niezwłocznie po ogłoszeniu ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie. Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. W takim przypadku jednak będzie dodatkowo konieczny podpis jej rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy jedna osoba może udzielić poparcia kilku zadaniom? (dot. rubryki nr VI formularza zgłaszania zadań)?
Tak, jeden Mieszkaniec może udzielić poparcia kilku zadaniom poprzez złożenie podpisu w rubryce nr VI formularza.

Czy autor pomysłu może określić wykonawcę zadania?
Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Miasta Łomża.  Zadania będą realizowane przez Urząd Miejski, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Czy można wycofać zgłoszony pomysł?
Tak. Autor pomysłu może wycofać swój pomysł, do 10 maja 2019 roku. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego zadania należy jak najszybciej zgłosić to na piśmie do Centrum Współdziałania Społecznego UM.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?
W wypełnieniu formularza pomocne będą informacje zawarte w zakładce Zgłaszanie zadań krok po kroku.
Poza tym przez cały okres składania projektów można uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników Urzędu Miejskiego znajdują się w zakładce: Kontakt

Czy pomysł może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Nie. Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Łomża.

Jakie pomysły mogę zgłosić?
Można zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, remont chodnika, zamontowanie oświetlenia. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego poza zadaniami inwestycyjnymi można zgłaszać także różnego rodzaju działania społeczne, sportowe, kulturalne dotyczące młodzieży, np. potańcówki, mecze, szkolenia, itp. Mieszkańcy mają naprawdę bardzo wiele możliwości.

Zakończono przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Dlaczego w dalszym ciągu nigdzie nie piszecie jakie zadania zgłoszono? Czy to nie kłóci się z zasadami jawności i przejrzystości?
W danym momencie zakończono przyjmowanie formularzy zgłaszania zadania do budżetu obywatelskiego. Nie oznacza to jednak zakończenia prac przez Urząd Miejski. Wręcz przeciwnie, jest to dla urzędników okres wytężonej pracy. Każdy formularz jest analizowany przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne pod kątem zgodności z regulaminem (np. Wydział Inwestycji weryfikuje wycenę zadania, sprawdza czy zadanie mieści się w regulaminowych 220 tys. zł, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami sprawdza, czy zadanie na pewno ulokowane jest na działce miejskiej itd.). Na tym etapie nie udzielamy informacji z kilku powodów:
Po pierwsze, przed zakończeniem prac przez Zespół Koordynujący nie jesteśmy jeszcze pewni, które zadania zostaną skierowane do głosowania. Nie chcemy więc doprowadzić do hipotetycznej sytuacji, w której informacje na temat projektu, który zostanie odrzucony rozejdą się szerokim echem prowadząc do dezinformacji i nieporozumień przy karcie do głosowania („dlaczego nie ma tu projektu xyz?”).
Po drugie, nie możemy udzielać szczątkowych informacji na temat zweryfikowanych już zadań, ponieważ mogłoby to rodzić nieuzasadnione przypuszczenia, że faworyzujemy jedne projekty kosztem drugich („Dlaczego piszecie o projekcie x i y a o projekcie z jest cisza?!”).
Po trzecie, publikowanie przedwczesnych informacji może zostać potraktowane jako przyczynek do kampanii informacyjnej, ta zaś, zgodnie z Regulaminem, może być prowadzona dopiero po oficjalnym ogłoszeniu listy zadań przez Zespół Koordynujący.
Mając na uwadze powyższe, nie udzielamy informacji na temat zgłoszonych zadań do momentu ogłoszenia wstępnej listy przez Zespół Koordynujący.

Zgłoszone przeze mnie zadanie nie znalazło się na wstępnej liście zadań poddanych pod głosowanie, co mogę zrobić?
Wszystkie, zweryfikowane przez wydziały merytoryczne pomysły, zostaną przekazane Zespołowi Koordynującemu Budżet Obywatelski 2020. Jego zadaniem będzie zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne, nie są inwestycją uciążliwą lub niewspółmiernie kosztowną, w stosunku do celu, jaki mają osiągnąć.
Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2019 r. na stronie www.lomza.pl. Autorzy pomysłu mogą odwołać się od wyniku weryfikacji. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć w Centrum Współdziałania Społecznego UM do 19 kwietnia 2019 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Koordynującego BO 2020. Jeżeli Zespół uzna argumenty za ponowną weryfikacją projektu, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie opublikowany najpóźniej 23 kwietnia 2019 r.

Od kiedy można prowadzić działania promujące swój projekt zadania? Czy działania te można prowadzić jedynie w wyznaczonym w harmonogramie?
Zgodnie z paragrafem 40 Regulaminu b.o., działania promujące zgłoszony przez siebie projekt zadania można rozpocząć z chwilą ogłoszenia ostatecznej listy zadań zakwalifikowanych do głosowania. Wspomniane w harmonogramie działania informacyjne to czas, w którym Urząd Miejski zachęca Mieszkańców Łomży do wzięcia udziału w głosowaniu oraz informuje o zgłoszonych projektach (m.in. poprzez rozklejanie plakatów, aktywność w lokalnych mediach).  

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego było zgłoszone interesujące zadanie, które wówczas nie uzyskało ilości głosów pozwalającej na jego realizację. Czy można je zgłosić ponownie?
Jeśli projekt zadania zgłaszany w latach ubiegłych jest zgodny ze zaktualizowaną, obecnie obowiązującą wersją Regulaminu budżetu obywatelskiego to nie ma formalnych przesłanek zabraniających jego ponownego zgłoszenia.

2. GŁOSOWANIE

W jaki sposób mogę zagłosować?
Głosowanie odbywa się w dniach 20 MAJA -21 CZERWCA 2019 poprzez:
•    włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania (pobierz),
•    wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża
•    przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży)
•    przesłanie na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.
Głosować można jednorazowo, wybierając maksymalnie trzy zadania z inicjatyw obywatelskich w 3 strefach oraz na jedno zadanie zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W razie wyboru większej liczby zadań lub w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie, czy też braku daty bądź czytelnego podpisu głos będzie nieważny.
Głosowanie odbywa się w:
•    Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter.
•    Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
•    Budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15
•    punkcie mobilnym

Można głosować maksymalnie na 3 zadania. Czy musi to być po jednym zadaniu z każdej strefy (tj. 1 zadanie z centrum, 1 z południa itd.)?
Nie, można głosować maksymalnie na 3 zadania niezależnie od tego, w jakiej strefie się one mieszczą. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby osoba głosująca oddała swój głos np. na 3 zadania z jednej strefy.

Na karcie do głosowania znajdują się 2 listy, czy muszę zaznaczyć zadania na każdej z nich?
Nie. Głosujący ma taką możliwość, ale nie ma takiego obowiązku.  Lista nr 1 zawiera zadania inwestycyjne zgłaszane w 3 strefach. Z tej listy wybieramy maksymalnie 3 zadania. Lista nr 2 zawiera zadania zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego i z tej listy możemy zagłosować tylko na 1 zadanie. Mieszkaniec może oddać głos tylko na zadania z listy nr 1 lub nr 2.