Warto pamiętać, że nabywając dany przedmiot, bierzemy również odpowiedzialność za to, co się z nim stanie, gdy nie będzie nam już potrzebny. A tu Jest kilka możliwości, zwłaszcza jeżeli dana rzecz jest jeszcze zdatna do użytku. Wówczas najrozsądniejsze kroki, które możemy podjąć, to po pierwsze – nie traktować jej jako odpadu i nie wyrzucać, a po drugie – sprawić, by mogła służyć komuś innemu. A jak tego dokonać?

Sprzedaj

Sprzedaż to najkorzystniejsza dla nas samych opcja, ponieważ zyskujemy potrójnie: za przedmioty otrzymujemy pieniądze, odzyskujemy przestrzeń w domu lub mieszkaniu, a także uszczęśliwiamy nabywcę, który ucieszy się, że za niewygórowaną kwotę nabył potrzebną mu rzecz. Zatem wszyscy na tym korzystają, łącznie ze środowiskiem, bo unikamy wytworzenia odpadu. Obecnie, zwłaszcza w Internecie, nie brakuje możliwości. W sieci działają bowiem najrozmaitsze portale aukcyjne i ogłoszeniowe, umożliwiające wygodną sprzedaż przedmiotów osobom w całej Polsce, a nawet na świecie.

Wymień się albo oddaj

W piwnicach, na strychach, w przepastnych szafach i garażach często chomikujemy przedmioty, które są w pełni sprawne, ale w gruncie rzeczy nam niepotrzebne. Mogą to być meble, elektronika, zabawki, książki, płyty, ładowarki czy ozdoby. Dlatego warto wymieniać się przedmiotami, zwłaszcza wtedy, gdy dwie strony posiadają dobra poszukiwane przez każdą z nich. W ten sposób można wejść w posiadanie czegoś, co naprawdę przyda się w domu, i to zupełnie za darmo, dodatkowo oddając przedmiot całkowicie nam niepotrzebny!

Rzecz jasna można wymieniać się przedmiotami przez Internet czy na zorganizowanych wydarzeniach w naszej okolicy. W wielu miastach funkcjonują specjalne punkty do swobodnego pozostawiania i zabieranie rzeczy, takie jak giveboxy czy freeboxy, działające zgodnie z ideą sharing is caring, tłumaczoną jako założenie, iż dzielenie się jest dbałością o innych, a w konsekwencji ochroną środowiska.

Napraw
Wydaje się, że współcześnie jesteśmy wręcz rozpieszczani dostępnością wszelakich dóbr, które możemy natychmiast nabyć, gdy awarii ulegną używane przez nas przedmioty i urządzenia. Niestety, współcześnie jesteśmy też zniechęcani do podejmowania prób napraw takiego sprzętu, np. poprzez utrudnienie demontażu urządzeń. Mało tego, nawet kiedy uszkodzi się ubranie, lub przedmiot, który moglibyśmy sami naprawić, to pozbywamy się go, bo uważamy, iż nie mamy czasu ani umiejętności pozwalających na usunięcie usterki. Na szczęście powoli wracamy do dobrych wzorców. Unia Europejska nakazuje projektowanie produktów w taki sposób, by można było je naprawić i ponownie wykorzystać. Co więcej, pojawiają się inicjatywy zachęcające mieszkańców do samodzielnego usuwania usterek. Na przykład w Internecie można znaleźć tysiące poradników. Powoli też sami uczymy się, jak zszyć rozprute spodnie, dokleić urwane ucho do kubka, naprawić starą suszarkę, a nawet laptopa. Zreperować można naprawdę wiele – od butów przez sprzęt elektroniczny, aż po rowery.

Wszystkie wymienione tu przykłady zagospodarowania niepotrzebnych, ale sprawnych przedmiotów, zmierzające do jak najdłuższego utrzymania ich w obiegu, m.in. wskutek przekazania ich innym albo samodzielnego naprawienia, niosą za sobą sporo korzyści. Najważniejsze z nich to integracja społeczności lokalnej, wspieranie potrzebujących, a także zwiększanie świadomości ekologicznej i bezpośrednia ochrona środowiska w efekcie przedłużania „życia” przedmiotów.

No Waste Created? No Problem! 

How much unworn clothing, unused electrical and electronic equipment, dishware, accessories and decorations, as well as toys do you have in your home? How many items do you have with minor defects or old, in our opinion, items that we intend to throw away? Probably quite a few. But do these things have to become waste? No!

It is worth remembering that when we purchase an item, we also take responsibility for what happens to it when we no longer need it. And there are several possibilities, especially if the item is still usable. Then the most sensible steps we can take would be, firstly, not to treat it as waste and throw it away, and secondly, to make it serve someone else. But how to do it?

Sell

Selling is the most beneficial option for ourselves because we gain threefold: we get money for the items, we reclaim space in the house or flat, and we also make the buyer happy, who will be glad to have acquired the item he or she needs for an inexpensive amount. Thus, everyone benefits, including the environment, because we avoid generating waste. Nowadays, especially on the Internet, there is no shortage of opportunities. There are all sorts of auction and advertising platforms on the Internet, enabling people all over the country and even the world to conveniently sell their items.

Swap or Give Away

In cellars, attics, spacious wardrobes and garages, we often store items that are fully functional, but which we don’t really need. These can be furniture, electronics, toys, books, CDs, chargers or ornaments. That is why it is a good idea to swap items, especially when two parties have goods that each of them wants. In this way, you can gain possession of something you really need in your home, and do so completely free of charge, in addition to giving away an item you don’t even need!

Of course, you can exchange items online or at organised events in your area. In many towns and cities, there are special drop-off and pick-up points, such as giveboxes and free boxes, which follow the idea of sharing is caring, which aims to protect the environment by caring for others.

Repair

It seems that nowadays we are almost spoilt for choice with all sorts of goods that we can immediately purchase when items and appliances we use break down. Unfortunately, these days we are also discouraged from attempting to repair such equipment, e.g. by producers making appliances difficult to dismantle. What’s more, even when a piece of clothing or an item we could repair ourselves breaks down, we get rid of it because we don’t think we have the time or skills to fix the fault. Fortunately, we are slowly returning to good patterns. The European Union mandates that products are designed in such a way that they can be repaired and reused. What’s more, initiatives are emerging to encourage residents to fix faults themselves. For example, thousands of tutorials can be found on the Internet. We are also slowly learning how to stitch up ripped trousers, glue a broken handle to a cup, repair an old hairdryer or even a laptop. There is a lot to recycle – from shoes through electronic equipment to bicycles.

All of these examples of using unnecessary, but functional items to keep them in circulation for as long as possible, for example by passing them on to others or repairing them yourself, have many benefits. Most importantly, they integrate the local community, support those in need, raise environmental awareness and directly protect the environment by extending the 'life’ of these objects.