Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (według harmonogramu określonego w załączniku):
1.    w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B,
2.    w budynku przy ul. Nowej 2 lok. 418,
3.    w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA? 
–  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
–  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
–  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
–  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
–  przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości  tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.
Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:
•    prawa pracy;
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
•    prawa cywilnego;
•    spraw karnych;
•    spraw administracyjnych;
•    ubezpieczenia społecznego;
•    spraw rodzinnych;
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
•    związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 216 63 19 lub mailowo pod adresem: swiadczeniarodzinne@um.lomza.pl lub npp@um.lomza.pl. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

KOMU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Pod wskazanym numerem telefonu można zgłaszać zapotrzebowanie i uzyskać informację o możliwościach wsparcia usług dla osób z niepełnosprawnościami. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl) stwarza możliwość wsparcia i asystę poradniczą:
– za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
– poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, ewentualnie w miejscu zamieszkania.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.