Przewodniczący Michał Korwek podkreślał, że młodzież chce jak najlepiej wykorzystać współpracę z samorządem. Jednym z pomysłów, nad którym dyskutowano było to, jaki projekt zostanie zgłoszony do tegorocznego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Młodzi radni zadecydowali, że będzie to konkurs filmowy traktujący przeciw agresji i przemocy. Kontynuowana ma być też współpraca z seniorami. Młodzi ludzie chcą dalej szkolić ich w zakresie obsługi komputerowych oraz zorganizować wspólną akcję czytania dzieciom w przedszkolach. – W inicjatywy międzypokoleniowe seniorzy chętnie się włączą – mówiła przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniora, Grażyna Czajkowska.

To druga kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży, która została powołana z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 r. Jej głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Tworzy organ konsultacyjny i opiniodawczy. W jej skład wchodzi 23 radnych ze szkół ponadgimnazjalnych.