Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip.
Stosownie do art. 19a, ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl  

Łomża, 04.10.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji
Oferta Stowarzyszenia