Zaproszonych gości powitał Zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, podkreślając, jak ważny przy realizacji założeń rewitalizacyjnych jest współudział mieszkańców miasta. Andrzej Brzozowy z konsorcjum Projekty Miejskie przedstawił prezentację nt. „Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Łomży”, która oprócz podsumowania aktualnego stanu rewitalizacji w mieście i harmonogramu dalszego działania, skupiała się na dobrych praktykach z innym miast. Zdjęcia dobrze poprowadzonych działań rewitalizacyjnych w Polsce były przyczynkiem do dyskusji o sukcesach tego procesu w naszym mieście, ale i źródłem inspiracji do dalszego rozwoju.

W spotkaniu, oprócz Zastępcy Prezydenta Andrzeja Garlickiego i pracowników Urzędu Miejskiego, wzięli również udział dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej i członkowie zespołu do nadzoru nad realizacją LPR.

 

The first debate on revitalisation
On 7 March 2023, a debate on the „Degraded area and revitalisation area in Lomza” took place in the Culture Hall. This was the first meeting on the development of the Municipal Revitalisation Programme of the City of Lomza for 2024-2034, which was attended not only by the City Hall employees, but also revitalisation stakeholders.

The invited guests were welcomed by Deputy Mayor Andrzej Garlicki, who emphasised the importance of the participation of the city’s residents in the implementation of revitalisation objectives. Andrzej Brzozowy from the Projekty Miejskie consortium gave a presentation on the „Degraded area and revitalisation area in Lomza”, which, in addition to summarising the current state of revitalisation in the city and a timetable for further action, focused on good practices from other cities. Photos of well-conducted revitalisation activities in Poland were a contribution to the discussion about the successes of this process in our city, but also a source of inspiration for further development.

In addition to Deputy Mayor Andrzej Garlicki and City Hall staff, the meeting was also attended by directors of cultural institutions, representatives of social welfare units and members of the team responsible for supervising the implementation of the LRP.