Obrady rozpoczął Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, który wręczył nowo powołanym do składu Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego listy gratulacyjne.

Następnie odbyły się wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza ŁRDPP.

Członkowie rady w głosowaniu jawnym wybrali na przewodniczącego ŁRDPP Roberta Grzymałę. – Liczę na dobrą współpracę Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze środowiskiem NGO w naszym mieście, na wspólne działania na rzecz rozwoju podmiotów „trzeciego sektora” w Łomży  – mówił po wyborze Robert Grzymała, zasiadający w ŁRDPP z ramienia Stowarzyszenia „Zdrowie i trzeźwość”.

Wiceprzewodniczącym rady wybrano Piotra Pawłowskiego, prezesa Ogniska TKKF „Zefir” w Łomży, natomiast sekretarzem Martę Kopeć ze Stowarzyszenia „M ma moc”.

Podczas posiedzenia poinformowano o najbliższym wniosku, który zostanie skierowany do ŁRDPP – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok, a także o posiedzeniu ŁRDPP jako kapituły konkursu Łomżyński Społecznik Roku Łomżyńska Inicjatywa Roku.

Posiedzenie zakończyło wspólne zdjęcie.

Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 osób, w tym: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży, 3 przedstawicieli Prezydenta Łomży i 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wybory przedstawicieli NGO odbyły się 18 września 2023 r.
Skład Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołał Prezydent Łomży Zarządzeniem nr 267/23 z dnia 21 września 2023 r.

Skład ŁRDPP IV kadencji:
Joanna Brzezińska
Monika Brzóska
Daniel Chojnowski
Ireneusz Waldemar Cieślik
Hanka Gałązka
Bożena Iwona Gryczewska
Robert Grzymała – przewodniczący
Marta Kopeć – sekretarz
Stanisław Oszkinis
Piotr Pawłowski – wiceprzewodniczący
Marcin Piotrowski
Mariusz Tarka

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie działalności pożytku publicznego. Jej kadencja trwa 3 lata.