W dniu 8 stycznia 2016 r. miało miejsce pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady. Dyskutowano na nim dwie kwestie: powołania zespołów roboczych w ramach Rady oraz opiniowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża 2016-21.

Zespoły robocze miałyby być rozwinięciem i przedłużeniem działalności Rady. Członkami zespołów roboczych mogłyby być także osoby niepełnosprawne lub związane z niepełnosprawnością a nie wchodzące w skład Rady, zaś ich pracami mieliby kierować przewodniczący zespołów wywodzący się z Rady. Utworzono niżej wymienione zespoły:

  • Zespół ds. osób zależnych;
  • Zespół ds. zaburzeń mowy i słuchu;
  • Zespół ds. cukrzycy;
  • Zespół ds. zaburzeń widzenia;
  • Zespół ds. barier ruchowych;
  • Zespół ds. autyzmu.

Szczegóły dotyczące zasad i zakresu prac poszczególnych zespołów oraz kwestie związane z ich składami personalnymi będą przedmiotem obrad Prezydium Rady na najbliższym spotkaniu Prezydium Rady w dniu 3.02.2016 r. o godz. 16:00 w Domku Pastora.

Dyskusje na temat Strategii Przeciwdziałania Problemom Społecznym były bardzo burzliwe, a członkowie Rady zgłosili wiele pytań i zastrzeżeń. W celu ich rozwiania, poprosili o zorganizowanie spotkania na którym obecny byłby przedstawiciel Zespołu Zadaniowego opracowującego dokument. Termin nadzwyczajnego posiedzenia ustalono na 11.01.2016r. Obecna na nim była delegacja MOPS z dyrektorem p. Jagielakiem na czele, która odpowiadała na pytania zgłaszane przez Radę. Po blisko godzinnej dyskusji, wątpliwości, których nie udało się rozwiać, spisane zostały do formularza konsultacji społecznych, który przekazano na ręce dyrektora MOPS.