Harmonogram spotkania:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia Rady z dnia 14 stycznia 2015 roku.
3.Przedstawienie oferty konsultacji rocznego programu współpracy miasta z
organizacjami pozarządowymi – Fundacja SocLab.
4.Ustalenie harmonogramu pracy ŁRDPP na rok 2015.
5.Sprawy bieżące.
6.Zamknięcie obrad.