Rada Miejska zdecydowaną większością głosów udzieliła prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium i wotum zaufania oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Za było 16 radnych, a 7 przeciw. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie miasta.

Podczas sesji prezydent Mariusz Chrzanowski poinformował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, działaniach edukacyjnych, z zakresu pomocy społecznej, komunikacji i mieszkalnictwa podejmowanych w 2023 roku. Natomiast skarbnik Elżbieta Parzych zaprezentowała dane dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok. Głos zabrało również dwoje mieszkańców, którzy korzystnie wypowiadali się odnośnie polityki senioralnej prowadzonej przez miasto.  
Warto dodać, że wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2023 rok. Również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pozytywnie wypowiedziała się na temat sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.