W dniu 25 lutego 2015 r. Uchwałą Nr 21/VI/15 Rady Miejskiej Łomży przystąpiono do opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża.

Uchwała ustanawia jednocześnie tryb opracowania Programu – prace mają zostać wykonane w formule partnersko–eksperckiej oraz przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dokumentu.

 

Zarządzeniem Nr 93/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 marca 2015 r. został powołany Zespół ds. opracowania Programu.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 

         I.      Konwent

 1. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta
 2. Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta
 3. Andrzej Garlicki – Zastępca Prezydenta
 4. Prof. Bogusław Plawgo – Ekspert Wiodący (kierowanie pracą panelu ekspertów, redakcja merytoryczna dokumentu)

Zadania: zatwierdzanie kluczowych etapów, zatwierdzenie dokumentu.

 

      II.      Panel Ekspertów

1. Dr Paweł Piątkowski – Ekspert w ramach obszaru problemowego infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne

2. Dr Adam Miara – Ekspert w ramach obszaru problemowego gospodarka

3. Dr Krystyna Leszczewska – Ekspert w ramach obszaru problemowego edukacja kultura sport

4. Dr Cecylia Sadowska-Snarska – Ekspert w ramach obszaru problemowego polityka społeczna

Zadania: sformułowanie misji i wizji, opracowanie analizy SWOT w oparciu o ekspertyzy i diagnozy wypracowane przez zespoły problemowe, określenie celów strategicznych, zatwierdzenie celów szczegółowych i zadań, redakcja dokumentu, konsultacje społeczne.

 

    III.      Zespół Koordynacyjny

 1. Dr Dariusz Perło – Ekspert ds. Koordynacji
 2. Tamara Małachowska – Sekretarz Miasta
 3. Joanna Pliszewska – WRF

Zadania: koordynacja prac, obsługa techniczna prac i konsultacji społecznych, redakcja dokumentu, zapewnienie komunikacji między Urzędem Miasta a Ekspertami.

 

   IV.      Zespoły Problemowe (grupy robocze)

 

INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 1. Marek Jankowski – WAB – Lider Zespołu
 2. Andrzej Karwowski – WGK
 3. Marek Raszczyk – WIN
 4. Henryka Pezowicz – WGN
 5. Krzysztof Twardowski – WAB
 6. Maria Plona – ROS
 7. Janusz Nowakowski – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
 8. Zdzisław Pisowodzki – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 9. Artur Klimaszewski – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 10. Krzysztof Duda – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 11. Marek Olbryś – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 12. Przedstawiciele: Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Rejon Łomża

 

GOSPODARKA

 1. Anna Kadłubowska – WRF – Lider Zespołu
 2. Andrzej Karwowski – WGK   
 3. Marek Raszczyk – WIN
 4. Małgorzata Puchała – COI
 5. Mariola Jabłonowska – WKP
 6. Andrzej Kiełczewski – Park Przemysłowy Łomża
 7. Ryszard Fiedorowicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 8. Janusz Nowakowski – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
 9. Przedstawiciele: Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, Agencji Rozwoju Regionalnego, przedsiębiorców oraz Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

EDUKACJA KULTURA SPORT

 1. Andrzej Piechociński – WOS – Lider Zespołu
 2. Ewa Grygo – WKP
 3. Józef Babiel – WKP
 4. Wojciech Kowalik – Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
 5. Jacek Kocoń – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących
 6. Paweł Drożyner – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
 7. Agnieszka Bućkowska – Przedszkole Publiczne Nr 8
 8. Leszek Sobociński – Szkoła Podstawowa Nr 10
 9. Teresa Kurpiewska – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 10. Jarosław Antoniuk – Teatr Lalki i Aktora
 11. Roman Borawski – Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
 12. Janusz Jaśkowski – Miejska Biblioteka Publiczna
 13. Jerzy Jastrzębski – Muzeum Północno-Mazowieckiego
 14. Jan Miłosz Zarzycki – Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego
 15. Krystyna Łukasiuk – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 16. Przedstawiciele: łomżyńskich klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji

 

POLITYKA SPOŁECZNA

 1. Janina Picewicz-Znosko – WSZ – Lider Zespołu
 2. Anna Sobocińska – WKP
 3. Wiesław Jagielak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. Anna Fabin – MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 5. Katarzyna Nita – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 6. Bożena Jabłońska – Centrum Pieczy Zastępczej
 7. Dariusz Budrowski – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 8. Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Powiatowy Urząd Pracy
 9. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych

Zadania zespołów problemowych: opracowanie pod kierunkiem Ekspertów diagnozy w ramach powierzonego obszaru, opracowanie propozycji celów i zadań wraz ze wskaźnikami i procedurami monitorowania.