W dniu 25 maja 2022 r. Rada Miejska Łomży Uchwałą nr 509/LV/22 przyjęła „Strategię Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”.

Uchwalona Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 przedstawia wizję i misję rozwoju miasta oraz wyznacza cele strategiczne i kierunki działania. Wskazuje również na obszary w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, których wsparcie w ramach istniejących uwarunkowań budżetowych, przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w zakładanym horyzoncie czasu. Dokument ten określa również system wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii oraz ramy finansowe i źródła finansowania.

Prace nad strategią poprzedzone były konsultacjami oraz spotkaniami ze środowiskiem lokalnym. Podstawą prac stała się Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Łomża.  Została ona wykonana na podstawie Art. 10a. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.  U.  z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z którym, podmiot opracowujący projekt: strategii rozwoju, polityki publicznej, programu rozwoju lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa, przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.

Przeczytaj również
Konsultacje strategii:

Raport z konsultacji:

Przyjęta Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030: