Jeszcze na początku 2015 roku w łomżyńskiej Straży Miejskiej było czternaście etatów. Obecny stan zatrudnienia to siedmiu strażników i jeden etat cywilny. W lipcu na emeryturę przeszedł jeden strażnik, a w przyszłym roku prawa emerytalne nabędzie kolejna osoba.  W między czasie do obowiązków tej umundurowanej formacji, mającej na celu ochronę ładu i porządku publicznego na terenie miasta, doszła m.in.  kontrola poprawności deklaracji i umów na odbiór nieczystości zarówno od osób fizycznych, jak też przedsiębiorców.

Aktualny stan etatowy pozwala na pracę w bardzo ograniczonym zakresie czasowym, jak też nie umożliwia korzystania z pełnego wachlarza uprawnień posiadanych przez Straż Miejską na mocy ustaw, rozporządzeń czy też uchwał Rady Miejskiej. – Praca odbywa się praktycznie w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. W takim czasie realizowane są głównie interwencje zgłaszane przez mieszkańców czy też sprawy kierowane do Straży Miejskiej przez inne instytucje – informuje komendant Paweł Żebrowski. Dodaje, że wychodząc naprzeciw pewnym oczekiwaniom społeczeństwa, w okresie jesienno – wiosennym były organizowane dwie służby w tygodniu w godz. 14:00-22:00 ukierunkowane na kontrole spalania w piecach CO czy też „doraźnego” kontrolowania wypełniania obowiązków przez właścicieli psów, ustawiając pracę od godz. 6:00. – Strażnicy pracujący w sobotę czy niedzielę muszą uzyskać w zamian dzień wolny w tygodniu co uszczupla obsadę i zdarzały się tygodnie, gdzie do pracy w terenie dostępny był tylko jeden strażnik – informuje komendant Paweł Żebrowski. W jego ocenie, by Straż Miejska mogła w pełni wykonywać powierzone jej zadania, powinna pracować co do zasady w systemie dwuzmianowym przez 6 dni w tygodniu, a strażnikom pracującym w terenie należałoby przydzielić odpowiedzialność za konkretne osiedla miasta, tak by mogli być w stałym kontakcie z radami tychże osiedli czy też znajdujących się na nich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. W planach jest utworzenie stanowiska dyżurnego do kierowania pracą patroli, przeszkolenie dwóch osób do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także w okresie letnim uruchomienie patroli rowerowych. Do tego niezbędna jest jednak odpowiednia obsada.

Osoby, które chciałyby pracować w Straży Miejskiej powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie, choć preferowane będą osoby z ukończonymi studiami na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo lub administracja, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe. Niezbędne jest ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. Preferowane będą również m.in. osoby z doświadczeniem w służbie w straży gminnej, ze znajomością języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, uprawnieniami ratownika KPP oraz udokumentowanymi osiągnięciami w sportach walki. Przed nawiązaniem umowy o pracę wyłoniony w naborze kandydat podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym. Wynagrodzenie wynosi ok. 3000 zł brutto plus wysługa lat dla nowo zatrudnionych strażników, przed ukończeniem kursów i uzyskaniem uprawnień z gwarancją podwyżki po pozytywnym ukończeniu kursu podstawowego.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij).