Dostępność środków finansowych:
– w zakresie kultury fizycznej i sportu
– w zakresie profilaktyki.

Aby ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego poza otwartym konkursem ofert, organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy powinien złożyć do Prezydenta Miasta Łomży ofertę wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Ofertę nalezy złożyć poprzez platformę witkac.pl.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego Prezydent Miasta Łomży, uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
– wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
– zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
– łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Aby otrzymać dofinansowanie w tym trybie, Miasto Łomża musi dysponować wolnymi środkami w budżecie na dany rodzaj zadania publicznego.

W ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty Prezydent Miasta zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Miasta. Każdy w terminie tych 7 dni może zgłosić uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Prezydent Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z oferentem.