Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie raportu pt.  „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża”, zamieszczonego u dołu artykułu. Obszar rewitalizacji koncentruje się w centralnych dzielnicach Łomży, które zajmują  2,40 km2 (7% powierzchni miasta) i są zamieszkiwane przez 10445 mieszkańców, co stanowi 18% ludności gminy.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Łomża oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Miasta Łomża.

 

Formy prowadzenia konsultacji:

1) Wypełnienie formularza (papierowo lub elektronicznie)

  • Formularz jest dostępny jako załącznik do tego artykułu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5), od dnia 26 maja do 27 czerwca 2023 r.
  • Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lomza.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża; lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;

2) Debata o obszarze rewitalizacji połączona z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji, w dniu 19.06.2023 r. o godz. 17:00 w Łomży, ul. Krzywe Koło 1 – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”;

3) Otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 20.06.2023 r. o godz. 17:00 w Łomży, ul. Krzywe Koło 1 – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”;

4) Dyżury konsultacyjne w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5), od dnia 26 maja do 27 czerwca 2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje trwają od 26 maja do 27 czerwca 2023 r.

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pierwszym krokiem w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem, prowadzonym w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji. Pierwszym krokiem do opracowania tego dokumentu jest wyznaczenie w mieście terenów, na których społeczność lokalna zmaga się ze szczególnymi trudnościami. Na tym etapie znajdujemy się Łomży. Po analizie kilkudziesięciu wskaźników dotyczących poziomu edukacji, jakości środowiska, czy też lokalnej przedsiębiorczości, wyznaczyliśmy obszar, na którym będziemy w perspektywie 2034 roku realizować działania z zakresu rewitalizacji. Ich celem będzie doprowadzenie do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji i jego zbliżenie do poziomu pozostałych części miasta. Na obecnym etapie konsultacji przedstawiamy Państwu zasięg obszaru rewitalizacji, który jest wynikiem diagnoz prowadzonych w ostatnich miesiącach. Przedstawiamy również raport diagnostyczny, który opisuje metodę, mierniki oraz wyniki analiz.

 

 

Get involved in the revitalisation work!
 
[Poster promoting revitalisation in Lomza, with the slogan at the top ‘Let’s revitalise Lomza’. It depicts a stylised City Hall, townhouses and a fountain in the Old Market Square. The foreground shows a gentleman walking a dog on a leash, a lady on a bicycle, a senior citizen reading a newspaper on a bench and two children]
 
Public consultations are currently underway regarding the draft resolution of the Lomza City Council on the designation of the degraded area and the revitalisation area. We are waiting for opinions until the 27th of June this year.
 
The draft resolution subjected to public consultation was prepared on the basis of the report titled „Diagnosis and designation of the degraded area and revitalisation area of the City of Lomza”, provided below. The revitalisation area is situated mainly in the central districts of Lomza, which cover 2.40 square kilometres (7% of the city’s area) and are inhabited by 10445 residents, i.e. 18% of the municipality’s residents.
 
The invitation to participate in the consultation is addressed to all interested residents of the City of Lomza and non-governmental organisations, business entities, housing communities and cooperatives and other interested parties from the City of Lomza.
 
Forms of consultation:
 
1) Fill in the form (paper or electronic)
  • The form is available as an attachment to this article, in the Public Information Bulletin and in hard copy at the Department of Culture, Sports and Social Initiatives of the City Hall in Łomża ( ul. Farna 1, 18-400 Lomza, room 5), from the 26th of May to the 27th of June, 2023.
  • The filled out form should be submitted: by email to: rewitalizacja@um.lomza.pl; by mail to: City Hall in Lomza, Stary Rynek 14, 18-400 Lomza; or in person to the Citizen Service Point of the City Hall in Lomza, Stary Rynek 14, from Monday to Friday during office hours;
2) A debate on the revitalisation area combined with a lecture on the principles of planning and conducting revitalisation, on 19.06.2023 at 5 p.m. in Lomza, ul. Krzywe Koło 1 – Tourist and Cultural Activity Centre „Pastor’s House”;
3) Open consultation meeting on 20.06.2023 at 5:00 p.m. in Lomza, ul. Krzywe Koło 1 – Tourist and Cultural Activity Centre „Pastor’s House”;
4) Consultation office hours at the Department of Culture, Sports and Social Initiatives City Hall in Lomza ( ul. Farna 1, 18-400 Lomza, room 5), from the 26th of May to the 27th of June, 2023, Monday to Friday, during office hours.
 
The consultation is underway from the 26th of May to the 27th of June, 2023.
 
Designation of the degraded area and the revitalisation area as the first step in the work on the Municipal Revitalisation Programme
 
Revitalisation is a process taking many years, carried out on the basis of the Municipal Revitalisation Programme. The first step in developing this document is to designate areas within the city, where the local community faces particular difficulties. This is the stage at which we are currently in Lomza. After an analysis of dozens of indicators relating to the level of education, the quality of the environment, or local entrepreneurship, we have designated the area, where we will be carrying out revitalisation activities in the 2034 perspective. The aim of these activities will be to improve the quality of life of the inhabitants in the revitalisation area and bring it closer to the level of the rest of the city. At the current stage of consultation, we present to you the extent of the revitalisation area, which is the result of the diagnoses carried out in recent months. We also present a diagnostic report, which describes the method, measures and results of the analyses.