Prezydent Łomży ogłosił nabór do Łomżyńskiej Rady Sportu. Jej członkiem może być osoba, która najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyła 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, doświadczenie zawodowe w zakresie kultury fizycznej lub/i reprezentuje stowarzyszenia, kluby i organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lipca br.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w Łomżyńskiej Radzie Sportu. 
Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: k.fabiszewski@um.lomza.pl lub listownie na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w terminie do 22 lipca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, dyscyplinę sportu z jaką jest związany lub klub, który reprezentuje, doświadczenie oraz dane do kontaktu.

Łomżyńska Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Prezydenta Łomży w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do jej zadań należy:

  • opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,
  • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
  • opiniowanie wniosków w sprawie przyznania stypendiów i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
  • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta,
  • koordynowanie i ocena imprez sportowych i rekreacyjnych współfinansowanych z budżetu miasta Łomży,
  • inspirowanie i propagowanie działań służących rozwojowi kultury fizycznej.

Harmonogram składania i rozpatrywania zgłoszeń kandydatów do Łomżyńskiej Rady Sportu”

  1. Składanie zgłoszeń do Łomżyńskiej Rady Sportu: 9.07-22.07.2024 r.
  2. Analiza zgłoszeń przez Prezydenta Miasta  Łomża: 23.07-31.07.2024 r.
  3. Publikacja zarządzenia o powołaniu Łomżyńskiej Rady Sportu: do dnia  2.08.2024 r.

Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny, a za udział w jej pracach nie przysługuje wynagrodzenie.