Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formach:
a) Spotkania otwartego z mieszkańcami, które odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1.
b) Konsultacji pisemnych – poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia i:
– złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
– wysłanie formularza pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
– wysłanie skanu formularza na adres e-mail: ngo@um.lomza.pl

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji społecznych udostępnione są na www.lomza.pl w zakładce Rewitalizacja (pod artykułem) oraz wyłożone w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, 18-400 Łomża.