Prezydent Mariusz Chrzanowski przypomina, że od początku istnienia budżetu partycypacyjnego w naszym mieście, czyli od 2014 roku, przeznaczono w sumie około 10 mln zł na realizację 67 zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców zadań, z których 53 zostały już w pełni zrealizowane. – Budżet Obywatelski daje mieszkańcom danych społeczności możliwość wpływania na to, co dzieje się na ich osiedlach, ulicach. Stanowi też integrację poszczególnych grup społecznych. Dostrzegamy jednak potrzebę jego zreformowania w naszym mieście, tak by był jeszcze bardziej wydajny i efektywny, a także stanowił nowy impuls dla mieszkańców, że mają realny wpływ na to, co dzieje się na ich osiedlach – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Dodaje, że proponowane zmiany stanowią chęć większego zaktywizowania Rad Osiedli, dając im możliwość jeszcze bardziej widocznej i efektywnej działalności.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, przewodzący pracom Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski podkreśla, że po każdej edycji wyciągane są wnioski, które mają usprawniać przebieg i realizację tej inicjatywy. – Chcemy, aby Budżet Obywatelski był jeszcze bardziej obywatelski, tak by te małe Rady Osiedla, które definiują pewne potrzeby, często w wymiarze inwestycji miejskich drobne, miały szansę na przegłosowanie i realizację – mówi Andrzej Garlicki dodając, że dotychczasowa konstrukcja budżetu partycypacyjnego takiej możliwości nie gwarantuje.

Z tego, że w Budżecie Obywatelskim zostały wyodrębnione środki na zadania osiedlowe cieszy się przewodniczący Rady Osiedla nr 10 Wojciech Klimaszewski, który brał aktywny udział w pracach nad proponowanymi zmianami. – Dają one możliwość, by mniejsze osiedla mogły bardziej się zaangażować, a ich mieszkańcy skutecznie mogli składać nowe propozycje do realizacji – podkreśla przewodniczący Wojciech Klimaszewski, zachęcając do zgłaszania pomysłów i następnie brania udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały, która trafi na sesję Rady Miejskiej, wprowadza następujące zmiany w obowiązującym regulaminie Budżetu Obywatelskiego:
1. Kategorie realizowanych zadań – Budżet Obywatelski  został podzielony na  cztery kategorie: ogólnomiejską, strefową, osiedlową i Młodzieżowy Budżet Obywatelski.
2.  Podział Środków – środki z budżetu obywatelskiego zostały podzielone   w następujący sposób:
a) Zadania ogólnomiejskie– kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi  500.000 zł brutto,
b) Zadania strefowe – na terenie Centrum, Łomżyca i Południe – kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi  250.000 zł brutto na każdą ze stref,
c) Zadania osiedlowe – każdemu osiedlu przydzielone zostaje  50.000 zł brutto na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych. Kwota zadania społecznego nie może przekroczyć 10.000 zł brutto,
d) Młodzieżowy Budżet Obywatelski – przeznaczona kwota na MBO zostaje bez zmian- czyli 100.000 zł brutto, natomiast zostaje wprowadzony limit kwotowy w przypadku zadań społecznych, a mianowicie kwota zadania społecznego nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.
3.  Zasady głosowania.
1.    Mieszkańcy Miasta Łomży mogą głosować na 1 zadanie w każdej z czterech kategorii: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej, Młodzieżowy Budżet Obywatelski
2.    Wprowadzony zostaje zapis odnoszący się do łączenia zadań między sąsiednimi osiedlami- „Dopuszcza się możliwość łączenia zadań w kategorii zadań osiedlowych, polegającą na zgłaszaniu zadań realizowanych na terenie kilku osiedli. Zgłoszenie takie wymaga pisemnej pozytywnej opinii przedstawicieli rad osiedli, na których zostanie zrealizowany projekt”.
3.    Dodany zostaje zapis, że w przypadku obiektywnych trudności w realizacji zadania w danym roku, zadanie zostanie uwzględnione w budżecie Miasta Łomża na rok kolejny.
Koordynować prace związane z Budżetem Obywatelskim ma Rada Budżetu, do której zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich Rad Osiedli naszego miasta.

Dotychczas największe zmiany w Budżecie Obywatelskim miały miejsce w 2016 i 2018 roku. Pierwsza dotyczyła podziału miasta na 3 strefy: Centrum, Łomżycę i Południe. Druga wydzielała środki na Młodzieżowy Budżet Obywatelski.