Co nowego w BO 2021?

Należy zgłaszać zadania uwzględniając podział na kategorie: ogólnomiejską, strefową i osiedlową oraz zadania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie ogólnomiejskie, to takie, których realizacja powinna wpływać na jakość życia wszystkich mieszkańców. Wartość pojedynczego zadania nie może przekroczyć 500.000 zł brutto. Można zgłaszać wyłącznie zadania inwestycyjne.
Zadania strefowe dotyczą realizacji pomysłów w jednej ze stref: Centrum, Łomżyca i Południe. Wartość zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 250.000 zł brutto.
Zadania osiedlowe mogą być zarówno inwestycyjne jak i o charakterze społecznym. Koszt zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 50.000 zł brutto, natomiast zadania społecznego – 10.000 zł brutto.
Można zgłaszać działania obejmujące kilka osiedli, uzyskując wcześniej pisemną zgodę rad tych osiedli na realizację wspólnych zadań.
Zadania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – koszt zadania inwestycyjnego powinien mieścić się w kwocie do 100.000 zł brutto, natomiast społecznego – do 20.000 zł brutto.

Najważniejsze informacje

Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska o charakterze inwestycyjnym i społecznym, która przyczynia się rozwoju Miasta Łomża. W przypadku Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, inicjatywa musi dotyczyć młodzieży.

Zadania społeczne mogą być zgłaszane tylko w kategorii osiedlowej (koszt do 10.000 zł) i w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (koszt do 20.000 zł).

Mieszkaniec Łomży może zgłosić tylko jeden pomysł w jednej kategorii.

Zadanie można zgłosić wyłącznie na FORMULARZU ZGŁASZANIA ZADAŃ
dostępnym także w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Zadanie musi zostać poparte przez 10 mieszkańców Łomży (w przypadku kategorii osiedlowej – przez 10 mieszkańców osiedla, którego zadanie dotyczy). Podpisy poparcia muszą znaleźć się na formularzu zgłaszania zadań.

Jak wypełnić formularz?

1)    Wybierz kategorię, w której zgłaszasz zadanie: ogólnomiejska/strefowa/osiedlowa/Młodzieżowy Budżet Obywatelski;
2)    Wpisz proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określ szacunkowy koszt;
3)    Opisz zadanie i uzasadnij, dlaczego istnieje potrzeba realizacji tego zadania i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Miasta Łomża;
4)    Jeśli posiadasz zgody, deklaracje, analizy prawne czy dokumentację techniczną, wpisz do formularza te informacje;
5)    Podaj swoje dane kontaktowe;
6)    Zbierz podpisy osób popierających zadania (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
7)    Podpisz się czytelnie pod Klauzulą informacyjną kończącą formularz, wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2021.

Wypełniony i podpisany formularz można:
– wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski – INICJATYWY”;
– złożyć osobiście w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1;
– zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl. Jeśli wypełnisz i wyślesz formularz w wersji elektroniczne, zachowaj oryginał listy poparcia. Po ogłoszeniu ostatecznej listy propozycji zadań możliwych do realizacji poddanych pod głosowanie, poprosimy Cię o dostarczenie listy do urzędu.

TERMIN ZGŁASZANIA ZADAŃ: 17 sierpnia – 14 września 2020 r.

HARMONOGRAM BO 2021
1 – 16 sierpnia – kampania informacyjna
17 sierpnia – 14 września – zgłaszanie zadań przez mieszkańców
15 września – 1 października – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego
2 października – ogłoszenie wstępnej listy zadań
5 – 9 października – tryb odwoławczy od decyzji Zespołu Koordynującego w sprawie niedopuszczenia zadania pod głosowanie
12 – 16 października – zgłaszanie protestów do zadań dopuszczonych do głosowania
19 – 23 października – rozpatrywanie protestów od zadań dopuszczonych do głosowania
26 października – ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie
27 października – 2 listopada – działania informacyjne
2 – 20 listopada – głosowanie
23 listopada – 12 grudnia – liczenie głosów
15 grudnia – ogłoszenie wyników