Kto może zgłosić zadanie?

Każdy mieszkaniec Łomży, bez względu na wiek. Jeżeli zadanie zgłasza osoba niepełnoletnia, powinna posiadać zgodę (podpis na formularzu) rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak zgłosić zadanie?

Na formularzu zgłoszenia zadania, który można pobrać z www.lomza.pl (załącznik pod artkułem), wydrukowane formularze są wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 (parter). Można również wypełnić formularz elektroniczny w Internecie, do którego należy załączyć skan listy osób popierających zadanie.

Jakie zadania można zgłaszać i o jakiej wartości?

a) Zadania inwestycyjne – wyłącznie na działce Miasta Łomża (np. budowa lub remont chodników, ulic, ścieżek rowerowych, placów zabaw, stref rekreacji i wypoczynku, boisk, zagospodarowanie terenów zielonych itp.) do szacunkowej kwoty: 
-w kategorii ogólnomiejskiej – 600 000 zł,
-w kategorii strefowej – 300 000 zł (na każdą z trzech stref: Centrum, Łomżyca, Południe),
– w kategorii osiedlowej – 60 000 zł (na każde z 15 osiedli),
– w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – 100 000 zł.
b) Zadania społeczne (np. organizacja spotkań, w tym integracyjnych, sąsiedzkich, kulturalnych, a także szkoleń, warsztatów, akcji społecznych, w tym w zakresie zdrowia, pomocy społecznej itp.):
–  w kategorii osiedlowej – do kwoty 10 000 zł,
–  w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 20 000 zł.

Ile zadań można zgłosić?

W 9. Edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022 można zgłosić dowolną liczbę zadań we wszystkich kategoriach.

Jak wypełnić formularz?

Wypełniając formularz, należy:
– wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej czy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
– wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt (w określeniu szacunkowego kosztu i możliwości realizacji zadania w danej lokalizacji pomogą urzędnicy – patrz: Ważne telefony),
– opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
– wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
– podać swoje dane kontaktowe – telefon, e-mail, adres zamieszkania,
zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
– podpisać się czytelnie pod Klauzulą informacyjną kończącą formularz, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022.

Gdzie złożyć formularz?

Wypełniony i podpisany czytelnie formularz można:
– wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
– wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).

Ważne telefony:
•    W kwestiach formalno – organizacyjnych: tel. 86 216 80 68
•    w kwestiach własności działki: tel. 86 215 68 24
•    W kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 215 68 01

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
24 maja – 13 czerwca – kampania informacyjna,
14 czerwca – 30 lipca – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,
2 sierpnia – 5 września – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
6 – 19 września – publikacja listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
6 – 14 września – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niepoddanych pod głosowanie,
15 – 24 września – rozpatrywanie odwołań,
27 września – ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
27 września – 10 października – działania informacyjne,
11 – 31 października – głosowanie,
2 – 19 listopada – liczenie głosów,
22 listopada – ogłoszenie wyników,
Głosowanie odbędzie się w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14 (parter) oraz:
– w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40 A,
– w budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15.

Zachęcamy do zgłaszania pomysłów!