Oto najważniejsze postulaty i uwagi zgłoszone podczas debaty:
a) Należy zadbać o reprezentatywność sfer działalności pożytku publicznego w ŁRDPP.
b) Należy ograniczyć liczbę radnych Rady Miejskiej Łomży w ŁRDPP, zwiększyć za to liczbę urzędników i organizacji pozarządowych.
c) W regulaminie pracy ŁRDPP warto zapisać zasady komunikacji i współpracy Rady Działalności z Urzędem Miejskim, a także wskazać w nim, jakie dokumenty ŁRDPP powinna otrzymywać z Urzędu do zaopiniowania.
d) Podczas głosowania członkowie ŁRDPP powinni kierować się zasadą konsensusu, a nie większości głosów w przypadku obecności co najmniej połowy składu Rady. Brak kworum oznacza bowiem konieczność przełożenia terminu posiedzenia Rady.
e) Należy zmienić długość kadencji ŁRDPP (obecnie obowiązujący termin to 3 lata) w uchwale Rady Miejskiej Łomży określającej Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania ŁRDPP w Łomży. Zmianę wprowadziła znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto także popracować nad innymi zapisami uchwały tak, by w jak najlepszym stopniu odpowiadała ona na potrzeby organizacji pozarządowych typujących swoich reprezentantów do składu Rady.

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego w ciągu dwóch lat swojej działalności analizowała i opiniowała projekty dokumentów, m.in. Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi, Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, projektu budżetu Miasta czy Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej. Jak informowała podczas debaty Grażyna Czajkowska, przewodnicząca ŁRDPP, jej członkowie wyjeżdżali na fora RDPP w województwie i innych regionach Polski, uczestniczyli w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w ramach którego szkolili się i pracowali roboczo nad standardami powoływania i funkcjonowania RDPP. Brali też udział w spotkaniach w ramach tworzenia Programu Rozwoju Łomży. Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaangażowała się także w prace grupy roboczej współtworząc wraz z Urzędem Miejskim projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.