Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad II sesji MRM
2.    Przyjęcie porządku obrad
3.    Wybór Komisji Rewizyjnej
4.    Podsumowanie dotychczasowych propozycji działań
5.    Propozycje nowych działań
6.    Sprawy różne
7.    Zakończenie obrad