Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów została powołana do życia zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży z dnia 25.09.2015r. i od tamtej pory prowadzi aktywną działalność. W ubiegłym roku odbyły się dwa posiedzenia Rady. Pierwsze, posiedzenie wyborcze, odbyło się 1 października, zaś drugie, w siedzibie Muzeum Północno – Mazowieckiego, miało miejsce 30 października.  Za nami także  trzy spotkania zarządu (19.10., 09.11., 08.12.). Omawiano na nich działania bieżące oraz opracowywano plany na 2016 rok. Ale działalność Rady to nie tylko posiedzenia. To przede wszystkim stała aktywność na różnych polach działania, do której należy zaliczyć poniższe wydarzenia.


01.10.2015r. – I Łomżyński Dzień Seniora.

Było to pierwsze takie wydarzenie w naszym Mieście. Zostało zainicjowane przez Prezydenta Miasta Łomży, p. Mariusza Chrzanowskiego przy współpracy z Łomżyńską Społeczną Radą Seniorów. Atrakcje stanowiła część artystyczna, w której wystąpili: zespół „Senior – Vita”, dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, łomżyńska kapela „Maki”. Zespół P.A. Meandry oraz soliści z zespołu EMDEK. Odbyły się zajęcia fitness, które były okazją do rozprostowania kości i zażycia ruchu. Seniorzy mieli okazję przypomnieć sobie podstawy działań z zakresu pierwszej pomocy, gdyż odbył się pokaz ratownictwa medycznego Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko medyczne, przy którym można było wykonać bezpłatne badania i zmierzyć ciśnienie. Zgłębiano też informacje z zakresu bezpieczeństwa osób starszych poprzez pogadankę z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.  Porad z zakresu dietetyki udzielali studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dzięki uprzejmości uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 można było posilić się przygotowanymi przez nich grochówką i staropolskim bigosem. Pierwsza edycja Seniorady zgromadziła na Starym Rynku mnóśtwo osób. Przyniosła osobom starszym sporo radości. Stanowiła doskonałą okazję do spotkania, rozmowy, ale także integracji z najmłodszymi mieszkańcami naszego Miasta.


06.10.2015 r. – udział w II Kongresie Gospodarki Senioralnej

W dniu 6 października 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, miał miejsce II Kongres Gospodarki Senioralnej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla osób starszych. Odbyła się też debata na temat potencjału rynku usług przyjaznych seniorom oraz budownictwa senioralnego, określona została rola nowych technologii w srebrnej gospodarce i źródła finansowania tej nadal nowej branży krajowej gospodarki. Zwrócono także uwagę na rolę Polski w rozwoju gospodarki senioralnej w Europie. Zaprezentowano również projekt Deklaracji programowej rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej – organizatora Kongresu. W wydarzeniu tym aktywny udział wzięła Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów. Jej przedstawiciele z uwagą wysłuchali poruszonych na Kongresie treści, które następnie zostały gruntownie przedyskutowane w przełożeniu na uwarunkowania łomżyńskie. Udział w Kongresie z całą pewnością należy zaliczyć do wartościowych doświadczeń.

 

zdjęcie pochodzi ze strony kigs.org.pl

 

22.10.2015 r. – udział w I Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych

Spotkanie odbyło się 22 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, a także członkowie stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze. Wśród zebranych byli także pełnomocnicy samorządów ds. osób starszych. I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych otworzył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno. Gościem specjalnym był przedstawiciel Wydziału Kultury i Wypoczynku oraz Kultury i Zdrowia w norweskim Trondheim Ove Bjørken. Prezentował on norweskie działania i projekty aktywizujące osoby starsze, w tym niepełnosprawne, realizowane w oparciu o instytucje kultury. Jak podkreślał, w aktywizacji seniorów niezbędne są działania opierające się na kulturze i zdrowiu. Podczas Forum dyskutowano też o problemach dotyczących m.in. zdrowia i aktywności osób starszych, usług społecznych dla seniorów. Podjęto również temat wolontariatu seniora. Spotkanie zakończyły prezentacje przedstawicieli organizacji specjalizujących się w prowadzeniu działań na rzecz osób starszych z terenu naszego województwa.


23.10.2015 r. – udział w spotkaniu dotyczącym współpracy z Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Mieszkańców „Domek Pastora” w Łomży. Złożenie deklaracji współpracy i propozycji działań, jakie mogą być realizowane w Domku Pastora (pismo do Urzędu Miejskiego z dn. 23.10.2015 r.)

26.10.2015r. – rozmowy podjęte z Dyrektorem Teatru Lalki i Aktora dotyczące współpracy (możliwość organizacji wspólnych działań w styczniu 2016r.).

26.10.2015r. – spotkanie z Prezydentem Mariuszem Chrzanowskim. Rozmowa dotyczyła działań podejmowanych przez Radę oraz planów i inicjatyw na najbliższe miesiące.

03.11.2015r. – rozmowy z Dyrektorem Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej dotyczące współpracy.

04.11.2015r. – rozmowy podjęte z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym im. Adama Chętnika Oddział w Łomży dotyczące aktywnej turystyki (wiosna 2016r. – członkostwo 26,00 zł, ulgi w opłatach za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez PTTK).

05.11.2015r. – z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości miał miejsce uroczysty koncert muzyki polskiej. Na scenie rozbrzmiewała muzyka mistrzów zarówno z czasów zamierzchłych jak i przeszłych prezentując przekrój twórczości od Kurpińskiego, przez Chopina po Bacewiczównę i Twardowskiego. Były to też 85 urodziny wybitnego kompozytora Romualda Twardowskiego, którego utwory również można było usłyszeć tego dnia. Po koncercie odbyło się kameralne spotkanie z artystami: Joanna Ławrynowicz (pianistką), Jerzym Salwarowskim (dyrygentem) jak i z szacownym jubilatem.

Autorzy zdjęć: Elżbieta Piasecka-Chamryk, Wiesław Wiśniewski. Zdjęcie pochodzi ze strony www.filharmonia.lomza.pl

 

10.11.2015r. – Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów wzięła udział w otwarciu Domku Pastora, w którym w chwili obecnej odbywają się jej posiedzenia.

10.11.2015r. – rozmowy z przedstawicielami władz Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące:

  • Wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działania skierowane do seniorów (ASOS, FIO),
  • Założenia stowarzyszenia, którego głównym celem statutowym będą działania dotyczące osób starszych.

13.11.2015r. – udział w spotkaniu dotyczącym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016. Podczas spotkania zaprezentowano Program FIO 2016 oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie. Spotkanie z udziałem eksperta z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.

19.11.2015r.- włączenie się w akcję Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży organizowaną pod hasłem Tolerancyjny i Życzliwy Mechaniak – Koperta Życia. Koperta życia to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. W jej ramach umieszcza się w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejsze informacje (dane osobowe, dane kontaktowe do osoby bliskiej stanie zdrowia, przyjmowane leki, ewentualna  alergia). Koperta życia powinna być przechowywana w lodówce, czyli w powszechnym i łatwo dostępnym miejscu. W ramach inicjatywy, w Galerii Veneda zorganizowano stoisko życzeń dla mieszkańców Łomży, kreatywne stoisko dla dzieci, a osoby starsze uczestniczące w imprezie otrzymały „kopertę życia”. Rada Seniorów wspomogła młodzież w rozpropagowaniu przedsięwzięcia wśród mieszkańców Łomży, głównie wśród osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Honorowy patronat nad akcją szkolną objęli: Prezydent Miasta Łomży i Starosta Łomżyński.

źródło: www.lomzynskie24.pl


26.11.2015r. – udział w Forum Organizacji Pozarządowych

 Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane zostało z inicjatywy nowego Zarządu Federacji dla Łomży w Domku Pastora. Poruszane zostały następujące tematy:

  • Dlaczego warto być w federacji;
  • Korzyści, jakie przynosi wspólne działanie na przykładzie Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok;
  • Zdobycie wiedzy o źródłach finansowania organizacji pozarządowych.

Wśród zaproszonych gości, a jednocześnie prelegentów byli: Eliza Szadkowska (sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego), Marcin Kruhlej (Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok) oraz Anna Mierzejewska (Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Miasta Łomża).

7.12.2015r.- spotkanie z Zarządem Łomżyńskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w sprawie nawiązania współpracy z łomżyńskim biznesem (certyfikat OK SENIOR; miejsca, usługi, produkty, firmy przyjazne seniorom, szkolenia z udziałem osób starszych).

Grudzień 2015 – nie udało się włączyć członka Rady w prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021 (okazało się, że zgłoszenie wpłynęło zbyt późno, gdy był już zamknięty skład grupy roboczej). W związku z tym skierowano prośbę do członków Rady o udział w konsultacjach społecznych.

16.12.2015r. – udział w spotkaniu warsztatowym Zespołu ds. Opracowania Programu na Rzecz Osób Starszych w województwie podlaskim na  lata 2016-2020. Program opracowuje ROPS w Białymstoku z udziałem osób, organizacji działających na rzecz osób starszych. Projekt Programu zostanie poddany konsultacjom społecznym – do członków Rady skierowano prośbę o udział w konsultacjach.

Ustalone też zostały sprawy organizacyjno – techniczne: pieczątki, zakładka na www.lomza.pl , spotkania w Domku Pastora (posiedzenia Zarządu – raz w miesiącu, posiedzenia Rady Seniorów – raz na dwa miesiące).