Łomżyńska wieża ciśnień została wybudowana siedemdziesiąt lat temu i swoją funkcję w pracy łomżyńskich wodociągów spełniała do 1992 roku. Obiekt o wysokości 35 metrów góruje nad miastem, jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w Łomży i stanowi symbol naszego miasta wpisując się w historię Łomży przełomu wieków. Od kilkunastu lat pojawiały się pomysły by wykorzystać nieużytkowany obiekt na cele związane z turystyką, gastronomią, hotelarstwem, szeroko rozumianymi usługami, które zwiększałyby atrakcyjność naszego miasta. Brakowało jednak konkretyzacji pomysłu, chętnych inwestorów do jego przejęcia i zagospodarowania oraz środków na realizację przedsięwzięcia przez samorząd. Teraz może się to zmienić.

Prezydent Mariusz Chrzanowski zawnioskował do Rady Miejskiej o zabezpieczenie w tegorocznym budżecie miasta 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę wieży ciśnień na EKOwieżę – Centrum Edukacji Ekologicznej w Łomży. Pozwoli ona na powstanie w przyszłości obiektu, który będzie wykorzystywany jako interdyscyplinarne miejsce edukacji ekologicznej mieszkańców Miasta Łomża oraz regionu. – Chcemy, aby prowadzone były tam działania zgodne z zasadą „uczyć bawiąc, bawić ucząc”. Poprzez naukę, zabawę, eksperymenty i doświadczenia będą wypracowywane postawy ekologiczne wśród mieszkańców, tak potrzebne w obliczu emisji gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku działań człowieka, która ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że  działania z zakresu edukacji ekologicznej są niezmiernie ważne, stanowią pierwszy krok do powstrzymania negatywnych procesów w środowisku naturalnym. Utworzenie  Centrum Edukacji Ekologicznej, dzięki prowadzonej tam ekoedukacji, pozwoli w przyszłości na świadome działanie społeczeństwa w kierunku ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Plany władz miasta przewidują rozbudowę i przebudowę wieży ciśnień w wyniku której powstaną m.in. punkt widokowy, gastronomia, sale warsztatowe, ekspozycyjne, zaplecze techniczne, itp. Zakupione ma też być wyposażenie do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów, sprzęt multimedialny, urządzenia do obserwacji cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 oraz terenu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Projekt ma również przewidzieć zagospodarowania terenu wokół obiektu, w tym nasadzenia zieleni oraz montaż małej infrastruktury, np. ławek solarnych i parkletów.

– Chcemy, aby docelowo w obiekcie prowadzone były zajęcia edukacyjne na bazie zabawy, doświadczeń, eksperymentów, warsztaty tematyczne dotyczące smogu, monitoringu stanu środowiska, odnawialnych źródeł energii, gospodarki opadami. By odbywały się tam seminaria i prelekcje z szeroko rozumianej edukacji ekologicznej oraz zajęcia pozalekcyjne stworzone z myślą o rozwoju pasji młodych mieszkańców – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że uzupełnieniem byłby punkt widokowy na Łomżę i dolinę Narwi.

Opracowanie odpowiedniej dokumentacji pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne na przeprowadzenie planowanych prac i zrobienie z niej prawdziwej wizytówki Łomży.