Celem opracowania dokumentu jest określenie kierunków działań inicjowanych i podejmowanych przez władze Łomży w zakresie ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego w granicach administracyjnych miasta, zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Program został opracowany zgodnie z wytycznymi Poradnika Metodycznego – Gminny Program Zabytków, przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.