Domowe kotły grzewcze są nie tylko emitorami dwutlenku węgla do atmosfery, ale powodują też powstawanie niskiej emisji. Polega ona na wprowadzaniu do powietrza zanieczyszczeń z kominów o wysokości do 40 m. Odpowiadają za to zwłaszcza lokalne kotłownie, opalane paliwami stałymi i ciężkim olejem opałowym oraz użytkowane przez mieszkańców przestarzałe lub niesprawne kotły grzewcze.

Skutki zdrowotne

W Polsce ok. 70% użytkowanych pieców na paliwa stałe to najprostsze kotły, które nie spełniają jakichkolwiek norm emisji. Co więcej, gdy ceny wszystkich nośników energii (gazu, prądu, węgla czy drewna) drastycznie wzrosły, pojawiła się większa pokusa, by jako opał wykorzystywać odpady. Niestety, spalanie śmieci w domowych kotłach to jeden z najgorszych wyborów, który ma swoje poważne konsekwencje środowiskowe i zdrowotne. Traktowanie odpadów jako opału powoduje niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza. Podczas spalania śmieci wraz z dymem uwalniane są toksyczne substancje chemiczne, takie jak dioksyny, furany, tlenki azotu, cząstki stałe oraz pyły zawieszone, które przedostają się do atmosfery. Dym powstający w takich warunkach zawiera między innymi pyły PM 2,5 oraz PM 10 i jest bardzo niebezpieczny, ponieważ unoszące się w nim szkodliwe drobiny mogą wnikać do płuc i krwioobiegu, powodując m.in. choroby układu oddechowego, a także nowotwory. Te zanieczyszczenia unoszą się na niedużej wysokości, wiele godzin pozostając w warstwie powietrza, którym oddychamy. Na szkodliwe skutki zanieczyszczonego powietrza szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i ludzie z istniejącymi problemami zdrowotnymi.

Skutki środowiskowe i gospodarcze

Spalanie odpadów ma też negatywny wpływ na środowisko naturalne. Szkodliwe substancje z dymu mogą osadzać się na roślinach, przenikać do gleby oraz wód, narażając na zniszczenie całe ekosystemy. Dodatkowo traktowanie śmieci jako opału zwiększa emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu. Te gazy przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych, co ma długoterminowe konsekwencje dla całej planety.

Równie  istotne jest to, że spalanie śmieci w piecach domowych uniemożliwia odzyskanie wartościowych materiałów w procesach segregacji oraz recyklingu. Właściwa gospodarka odpadami to kluczowe działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Jedyna możliwość

Spalanie śmieci w specjalnie zaprojektowanych spalarniach odpadów lub cementowniach to jedyne rozwiązania uznawane za efektywne i bezpieczne. Warto podkreślić,  że do spalarni trafiają odpady, których nie można użyć ponownie do wytworzenia nowych produktów. Do termicznej utylizacji przeznaczane są wyłącznie odpady zmieszane, które w innym wypadku trafiłyby na składowisko.  Nowoczesne spalarnie wyposażone są w zaawansowane systemy kontroli emisji, które redukują uwalnianie szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki temu proces spalania jest nieporównywalnie czystszy niż w przypadku niekontrolowanego spalania śmieci w piecach domowych. Filtry i oczyszczacze powietrza wychwytują znaczną większość toksycznych gazów i cząstek stałych. Ponadto w piecach spalarni panują bardzo wysokie temperatury, co gwarantuje, że większość szkodliwych związków chemicznych i mikroorganizmów zostaje zniszczona. Wiele instalacji wykorzystuje też energię powstałą w procesie spalania do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Jest to forma odzysku energii, która pozwala na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych. Spalanie znacznie redukuje też objętość odpadów – nawet o 90%. Dzięki temu ogranicza się potrzebę tworzenia nowych składowisk, które zajmują dużo przestrzeni i negatywnie wpływają mogą negatywnie wpływać na środowisko.

Co ważne, popioły powstałe w procesie spalania mogą być wykorzystane, np. w budownictwie lub jako dodatek do materiałów drogowych. co także Zmniejsza to ilość odpadów wymagających składowania. Dzięki tym czynnikom spalanie odpadów w spalarniach jest uznawane za bezpieczne rozwiązanie w zakresie utylizacji odpadów zmieszanych.

Waste Management to Safeguard Clean Air

It is extremely important for our health and for the protection of the air that we do not burn rubbish in domestic furnaces. Appropriate methods of waste disposal and recycling should be used. This will not only protect our organisms, but also helps to keep the environment clean and contributes to the fight against climate change.

Domestic heating furnaces do not only emit carbon dioxide into the atmosphere, they also create low (in height) emissions. This involves the introduction of pollutants into the air from chimneys up to 40 m high. In particular, local heating facilities, fuelled by solid fuels and heavy fuel oil, and outdated or faulty furnaces used by residents are responsible for this.

Health Consequences

In Poland, around 70% of the solid fuel furnaces in use are the simplest ones, which do not meet any emission standards. Moreover, when the prices of all energy sources (gas, electricity, coal or wood) have risen dramatically, there has been a greater temptation to use waste as fuel. Unfortunately, burning rubbish in domestic furnaces is one of the worst choices, which has its serious environmental and health consequences. Treating waste as fuel causes dangerous air pollution. When rubbish is burnt, toxic chemicals such as dioxins, furans, nitrogen oxides, solid and suspended particulates are released with the smoke and enter the atmosphere. The smoke generated under such conditions contains, among other things, PM 2.5 and PM 10, and is very dangerous because the harmful particles floating in it can penetrate the lungs and bloodstream, causing respiratory diseases as well as cancer, among other things. These pollutants hover at low altitudes, remaining in the air we breathe for many hours. Children, the elderly and people with existing health problems are particularly vulnerable to the harmful effects of polluted air.

Environmental and Economic Impacts

The incineration of waste also has a negative impact on the environment. Harmful substances from the smoke can set on plants, seep into the soil and water, putting entire ecosystems at risk of destruction. In addition, treating rubbish as fuel increases the emission of greenhouse gases, including carbon dioxide and methane. These gases contribute to global warming and climate change, with long-term consequences for the entire planet.

Of equal importance is the fact that burning rubbish in domestic furnaces prevents the recovery of valuable materials through segregation and recycling processes. Proper waste management is a key action for sustainable development and environmental protection.

The Only Option

The incineration of waste in specially designed waste incineration or cement facilities is the only solution considered to be efficient and safe. It is worth noting that incineration plants receive only the waste that cannot be reused to make new products. Only mixed waste that would otherwise go to landfill is destined for thermal utilisation. Modern incineration plants are equipped with advanced emission control systems that reduce the release of harmful substances into the atmosphere. This makes the incineration process incomparably cleaner than uncontrolled rubbish incineration in domestic furnaces. Filters and air purifiers capture the vast majority of toxic gases and solid particulates. In addition, the furnaces of incinerator plants operate at very high temperatures, ensuring that most of the harmful chemicals and micro-organisms are destroyed. Many plants also use the energy generated by the incineration process to produce electricity or heat. This is a form of energy recovery that reduces fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions. Incineration also significantly reduces the volume of waste – by up to 90%. This reduces the need for new landfill sites, which take up a lot of space and can have a negative impact on the environment.

Importantly, the ash produced by incineration can be used, for example, in construction or as an additive for road materials, which also reduces the amount of waste that needs to be stored in landfills. Thanks to these factors, incineration in the abovementioned plants is recognised as a safe solution for the disposal of mixed waste.