Przyszłość rad seniorów

Obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami daje radom gmin możliwość tworzenia rad seniorów, które mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. W naszym kraju istnieje 2807 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 16 wojewódzkich, 380 powiatowych i 2477 gminnych. Jednak tylko nieco ponad 400 z nich (mniej niż 20%) powołało rady seniorów. Zainteresowanie taką formą aktywności obywatelskiej jest duże, ale według opinii istniejących rad seniorów czynnikami hamującymi powoływanie i funkcjonowanie rad są zbyt pasywne regulacje ustawowe nie dające radom gmin zbyt dużych możliwości co do wyposażania rad seniorów we właściwe kompetencje oraz środki do działania. Oczekiwania środowisk senioralnych co do ról, jakie powinny pełnić rady seniorów są o wiele większe niż te, które nakłada na nie ustawa i te, które regulują ich statuty. Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację demograficzną oraz kierując się doświadczeniem w działalności i lokalnymi potrzebami, rady seniorów od kilku lat wypracowują propozycje zmian w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Chodzi tu o czytelne przepisy, które umożliwią powoływanie na wszystkich szczeblach samorządu podmiotów reprezentujących osoby starsze oraz dadzą narzędzia do prawidłowego ich funkcjonowania.

Łomżyńska Rada Seniorów dołączyła do ogólnopolskiego ruchu rad seniorów działającego w kierunku oczekiwanego przez seniorów ustawowego umocowania rad. Przewodnicząca – Grażyna Czajkowska brała udział w pracach nad sformułowaniem petycji o jak najszybsze przygotowanie i uchwalenie nowelizacji ustaw o samorządzie terytorialnym w części dotyczącej tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego rad seniorów. Treść petycji opracowana przez zespół w składzie: Krzysztof Wolfram, Grażyna Czajkowska, Maria Jolanta Lauryn, Bożena Bednarek i Jolanta Wołągiewicz została przedstawiona uczestnikom III Forum, tj. członkom podlaskich rad seniorów oraz podlaskim parlamentarzystom.

Piętnaście podlaskich rad seniorów oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski podpisało się pod petycją skierowaną do prawodawców, a uczestniczący w spotkaniu Posłowie: Mieczysław Kazimierz Baszko, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Robert Winnicki oraz w imieniu Posła Roberta Tyszkiewicza – asystent Adam Utko zadeklarowali wsparcie postulatów podlaskich rad w procesie legislacji projektu ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w obszarze dotyczącym rad seniorów. Treść petycji – w załączniku.

Potrzeby podlaskich rad seniorów

Stowarzyszenie Szukamy Polski prowadzące Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów przeprowadziło ankietowe badanie potrzeb podlaskich rad seniorów. Problemy i potrzeby rad są bardzo różne, a ich wyartykułowanie spowoduje ukierunkowanie działań Ośrodka na rzecz rad
w przyszłości. Będą one skierowane na ich wzmocnienie, dostarczenie im kompetencji niezbędnych do dobrego funkcjonowania. Równocześnie konieczna jest debata na temat roli rad seniorów i ich pozycji (zwłaszcza wobec lokalnego samorządu), a także zwiększania poczucia wpływu osób starszych na własne życie i współtworzenie społeczności lokalnej.

Dla zdrowej i lepszej starości

W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zintegrowanego podejścia do osób starszych, a współczynnik geriatrów na liczbę osób starszych jest najniższy w Europie. Problem ageismu czyli dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce jak również monitoring systemu ochrony zdrowia pod kątem praktyki leczenia farmakologicznego osób starszych jest tematem projektu pn. „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”. Jego założenia podczas Forum zaprezentowały: prof. Barbara Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz dr Eliza Szadkowska – Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach projektu zostaną opublikowane w raporcie i wykorzystane do działań rzeczniczych i edukacyjnych. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna „Dla Zdrowej i Lepszej Starości” obejmująca m.in. akcje informacyjne, webinaria, konferencje prasowe, sympozjum eksperckie. W ramach projektu powstanie handbook dla lekarzy oraz poradnik o prawach pacjenta seniora. Podjęte zostaną także działania na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych na poziomie centralnym służących realizacji praw pacjenckich seniorów.

Organizatorzy zapraszają na inaugurację projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Dołączyć do wydarzenia można wybierając jedną z opcji:

•    przez stronę internetową: link do strony ClickMeeting
•    przez aplikację mobilną: ID wydarzenia: 824-843-276.

Tematy poruszane na Forum są istotne nie tylko dla obecnych seniorów, ale także dla młodszego pokolenia i decydentów. Dotyczą one bowiem prawa, ale też zdrowia i dostępu do usług medycznych, a te mają znaczący wpływ na aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej.

III Forum Podlaskich Rad Seniorów

Organizatorami Forum była Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Szukamy Polski, a otworzył je Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, który wspiera wszelkie aktywności osób starszych i uznaje za bardzo ważne kwestie prawne dotyczące rad seniorów jak również ochrony zdrowia osób starszych.

fot. Stowarzyszenie Szukamy Polski

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca
Łomżyńskiej Rady Seniorów