Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 4,1 ust. 1 w/w ustawy) poprzez:
a) zgłaszanie propozycji i opiniowanie projektu „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień”;
b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby oraz zasad usytuowania na terenie miasta Łomży punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (art 12 ust. 4 określone w gminnym programie profilaktyki).
2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Łomży w sprawach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie określonym w art.12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Dokonywanie oględzin punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych niezbędnych przy wydawaniu opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Łomży w sprawach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
a) przeprowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz z ich rodzinami,
b) kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają porządek publiczny,
c) kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
d) współpraca z Sądem Rejonowym w Łomży, kuratorami sądowymi, Komendą Miejską Policji w Łomży, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Szpitalem Wojewódzkim w Łomży, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży i innymi.
5. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie określonym w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień (Zasady Ograniczenia Dostępności Napojów Alkoholowych).

W 2015 roku MKRPA w Łomży wykonała następujące zadania:
1. Odbyła 38 posiedzeń plenarnych podczas których:
a) opiniowała  projekt „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień ” oraz sprawozdanie z realizacji tego Programu za I półrocze 2015 roku,
b) zaopiniowała 113 wniosków Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży o wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz Uchwał Rady Miejskiej Łomży.
c) wydała 172 opinie  dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i przeprowadziła 113 oględzin tych punktów. Przed wydaniem opinii podczas plenarnego posiedzenia (w terminie 14 dni; opinia w formie postanowienia). Komisja musi powiadomić dany podmiot o terminie oględzin i w wyznaczonym terminie dokonać oględziny i stosownych pomiarów.
(Dane za 2014 rok: MKRPA w Suwałkach: liczba posiedzeń plenarnych – brak danych; 165 wydanych opinii dot. lokalizacji i wykonała 15 oględzin w 29 placówkach.
Dane za 2014 rok MKRPA w Ostrołęce: liczba posiedzeń plenarnych: 22; wydano 104 opinie o lokalizacji; wykonano 104 lokalizacje)
2. W sprawach dotyczących podejmowania  czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego  w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia 2015r. MKRPA w Łomży:
a) odbyła 32 posiedzenia w sprawach o leczenie odwykowe, podczas których przeprowadzono rozmowy z 204 osobami,
b) do Komisji wpłynęło 32 nowe wnioski o leczenie odwykowe (dane za 2014 rok: MKRPA w Suwałkach – 112; MKRPA w Ostrołęce –  59)
c) 23 wnioski skierowano na badanie przez biegłych w celu wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
d) 17 wniosków skierowano do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
e) 7 spraw zawieszono w związku z podjęciem dobrowolnego leczenia odwykowego,
f) 6 wniosków umorzono,
3. W 2015 roku MKRPA  w Łomży przeprowadziła  299 kontroli punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (dane za 2014 rok : MKRPA w Suwałkach – 5 w miesiącu; MKRPA w Ostrołęce –  57).

Za pracę w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych jej członkom przysługuje wynagrodzenie. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych”.
Zasady wynagradzania MKRPA w Łomży zostały uchwalone przez Radę Miejską i są określone w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.  W naszym mieście, podobnie jak w porównywalnych wielkością do Łomży Suwałkach i Ostrołęce, podstawą do wyliczenia wynagrodzeń członkom MKRPA jest najniższe wynagrodzenie.
W ubiegłym roku dwunastu członkom MKRPA w Łomży wypłacono łącznie 97.145 zł. W roku 2015 w Suwałkach zaplanowano 110.000 zł na wynagrodzenia dla 19 członków Komisji (brak szczegółowych danych), zaś w Ostrołęce 11 członków otrzymało wynagrodzenia  w wysokości  60.228 zł (dane za 2014 rok).