Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Dyskusja nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
3. Sprawy różne