Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1377) oraz uchwała nr 604/LXIX/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.
Zgodnie z przepisami, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Powinien jednak zgromadzić co najmniej 10 osób popierających pomysł, które podpiszą się na liście umieszczonej w formularzu zgłoszenia zadania (w przypadku zadań osiedlowych muszą to być mieszkańcy osiedla, w innych kategoriach – mieszkańcy dowolnej części Łomży). Jeżeli zadanie zgłasza lub popiera osoba poniżej 16 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (podpis na formularzu i liście poparcia).

Nowością w Budżecie Obywatelskim 2024 jest Zielony Budżet Obywatelski, który nie stanowi już części wydzielonej z zadań strefowych, a jest odrębną, piątą kategorią.
 ZBO jest przeznaczony na realizację pomysłów dotyczących utworzenia i zagospodarowania miejskich terenów zieleni oraz na działania społeczne związane z szeroko pojętą ekologią.  Kwota przeznaczona na „zielone” zadania wynosi do 150 000 zł (w tym na projekty społeczne 10 000 zł)

Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 2.500.000 zł, w tym:
– na zadania w kategorii ogólnomiejskiej – 600.000 zł,
– na zadania w kategorii strefowej (Centrum, Łomżyca, Południe) – po 300.000 zł na każdą ze stref
–  na zadania w kategorii osiedlowej (15 osiedli) – po 60.000 zł na każde z osiedli (w tym na projekty społeczne – 10.000 zł),
– w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – 100.000 zł
– w kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 150.000 zł (w tym na projekty społeczne – 10.000 zł).

W 11 edycji Budżetu Obywatelskiego skład Rady Budżetu Obywatelskiego zostaje poszerzony o przedstawicieli Rad Społecznych działających w naszym mieście.