Skład nowej Rady Seniorów tworzą:
1.    Marta Kopeć – Przedstawiciel Prezydenta Miasta
2.    Monika Brzóska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta
3.    Waldemar Cieślik – Przedstawiciel Rady Miejskiej Łomży
4.    Stanisław Kaseja
5.    Grażyna Czajkowska
6.    Regina Grzymek
7.    Maria Romanowska
8.    Jan Przybylski
9.    Ryszard Ambramowski
10.  Danuta Waśko
11.  Janina Surowik
12.  Helena Polewaczyk
13.  Danuta Żukowska

Wyniki głosowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Łomżyńska Rada Seniorów jest organem doradczym Prezydenta Miasta. Jej członkami mogą być seniorzy i osoby, które chcą działać na rzecz łomżyńskich seniorów oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych. Zakres jej działań obejmuje:
a)    przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
b)    wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów,
c)    udział w opracowywaniu strategii, programów i innych dokumentów służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,
d)    opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla osób starszych,
e)    wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
f)    działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
g)    upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów,
h)    podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji.

Pierwsze posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów odbędzie się 12 marca br. o godz. 13:00 w „Domku Pastora”.