Ideą konkursu jest promowanie postaw i działań społecznych, w szczególności działań wolontarystycznych (wśród osób młodych do 20 roku życia) oraz zachęcanie do ich podejmowania, popularyzowanie idei wzajemnej pomocy poprzez wyłonienie osób, które działają na rzecz społeczności lokalnej, kształtują, budują pozytywne postawy społeczne, są organizatorami szczególnie wartościowych inicjatyw społecznych oraz wnoszą bezinteresowny wkład na rzecz rozwoju środowisk lokalnych i działają na rzecz zmiany.

Organizatorami konkursu są Prezydent Miasta Łomża i Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nagrody i tytuły w konkursie przyznaje Prezydent Miasta Łomża.
Konkurs będzie ogłaszany corocznie w dwóch kategoriach.

  • „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” – dwie nagrody/dwa tytuły, w tym jedna nagroda/jeden tytuł dla osoby do 20 roku życia
  • „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”

Kandydatów do nagrody/tytułu „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i wydarzenia w kategorii „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU” mogą zgłaszać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną     i inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta.

Zgłoszenia kandydatów/wydarzeń będą przyjmowane na podstawie dostarczonej do siedziby organizatorów wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej w siedzibie organizatorów, na stronie www.lomza.pl  (zakładka organizacje pozarządowe):

  • drogą mailową na adres: ngo@um.lomza.pl,
  • w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Zgłoszenia kandydatów/wydarzeń należy dokonać do 30 października 2017 r.

Tryb przyznawania nagród i tytułów w konkursie „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU” reguluje Zarządzenie Nr 333/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 6 października 2017 r. i załącznik do zarzadzenia.

Karta zgłoszenia w konkursie jest dostępna do pobrania poniżej.