Organizacje pozarządowe zgłaszają prezydentowi trudności w zapewnieniu własnych środków, co było do tej pory konieczne przy ubieganiu się o dotację w konkursach (wysokość wkładu określały regulaminy konkursów). Dodatkowo w miejskim budżecie na 2023 radni uchwalili mniejsze środki do rozdysponowania wśród organizacji w ramach konkursów i w trybie pozakonkursowym. Dlatego w ogłaszanych od stycznia 2023 r. konkursach w zakresie, m.in.: kultury, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (ogłoszone 26 stycznia 2023r.), ekologii, zdrowia, aktywizacji i integracji osób starszych czy działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami to organizacje zdecydują, czy chcą czy też nie wykazać swój  wkład własny – finansowy lub/i osobowy.

Oferty w konkursie „na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych” w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej należy składać do 17 lutego 2023 r.. Do rozdysponowania jest 40 tys. zł. Natomiast 50 tys. zł przeznaczono na realizację zadań publicznych w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Zainteresowane podmioty swoje oferty mogą zgłaszać poprzez serwis Witkac.pl do 17 lutego 2023 r.

OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY 2023

OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI EKONOMICZNEJ 2023