CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

 

– opieka nad rodziną i dzieckiem;

– udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie świadczeń rodzinnych

 

 

ul. Dworna 23 B

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2164260

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

www: mopslomza.pl

 

e-mail:

poczta@mopslomza.pl

 

każdy mieszkaniec miasta

 

2

Centrum Pieczy Zastępczej

 

– poradnictwo w zakresie pozyskiwania, przygotowywania i umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych;

– monitorowanie sytuacji życiowej dzieci w opiece zastępczej i ich rodzin naturalnych;

– usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych;

– poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych, których dzieci przebywają w opiece zastępczej lub zachodzą przesłanki do umieszczenia dzieci w opiece społecznej

 

 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2165621

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

http://cpz.biplomza.pl/

 

każdy mieszkaniec miasta

 

3

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

– poradnictwo w relacjach małżeńskich, partnerskich i rodzinnych

– problemy wychowawcze,

– zagrożenie przemocą w rodzinie,

– doświadczanie skutków przemocy w rodzinie

 

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2169820

 

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

http://www.oik.lomza.pl

 

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

4

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

– całodobowa opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej

ul. Rybaki 14

18- 400 Łomża

Tel. 86 2150311

Administracja: Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Zapewniona całodobowa opieka wychowawców

www.pow.4lomza.pl

 

e-mail: wpow.lomza@op.pl

każdy mieszkaniec miasta

5

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży

– poradnictwo dla rodzin lub opiekunów uczestników śds

 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

 

Tel. 86 2169805

Tel. Kom. 517 812 024,

517 818 204

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

http://www.sds.lomza.pl/

 

e-mail: sds.lomza@wp.pl

każdy mieszkaniec miasta

PSYCHOLOGICZNE

6

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży

 

– poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne

 

 

ul. Polna 16

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2150318

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

http://lcre-lomza.webd.pl

 

e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedziby na terenie miasta

 

7

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży (prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach)

 

– pomoc psychologiczna

 

 

ul. Wojska Polskiego 113

18-400 Łomża

 

 

Tel. 884 657 604 (czynny całą dobę)

 

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych

Poniedziałek: 12.00-20.00

Wtorek – Piątek: 9.00 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

 

 

www.pryzmat.org.pl

e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

 

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin; świadkowie przestępstw i osoby im najbliższe

 

8

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

– wsparcie specjalistyczne w problemach psychologicznych,

– poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne

 

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2169820

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

http://www.oik.lomza.pl

 

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

PEDAGOGICZNE

9

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży

 

– poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne

 

 

ul. Polna 16

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2150318

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

http://lcre-lomza.webd.pl

 

e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedziby na terenie miasta

 

POMOC SPOŁECZNA

10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

 

– udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie pomocy społecznej

 

 

ul. Dworna 23 B

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2164260

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

www: mopslomza.pl

 

e-mail:

poczta@mopslomza.pl

 

każdy mieszkaniec miasta

 

11

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

 

– całodobowa opieka

 

ul. Polowa 39

18-400 Łomża

 

Tel. 86 2165251

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

http://bip.dpslomza.domypomocy.pl

 

e-mail: sekretariat@dpslomza.info 

Dziewczęta w wieku od 3 do 30 lat niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim

 

12

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży

– poradnictwo dla rodzin lub opiekunów uczestników śds

 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

 

Tel. 86 2169805

Tel. Kom. 517 812 024,

517 818 204

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

http://www.sds.lomza.pl/

 

e-mail: sds.lomza@wp.pl

każdy mieszkaniec miasta

13

Dzienny Dom Senior +

– usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, aktywizujące społecznie, trening personalny i samoobsługi

ul. M. Skłodowskiej – Curie 2

18-400 Łomża

Tel. 86 2162849

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

http://www.mops.bip-lomza.pl

 

e-mail: wigor@mopslomza.pl

Osoby nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

14

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

 

– profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

 

ul. Polna 16

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2160996

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

http://www.lomza.pl

 

każdy mieszkaniec miasta

 

15

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

 

– poradnictwo i leczenie w zakresie uzależnień

 

 

ul. Rybaki 3

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2166703

 

 

Sekretariat: Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00

Poradnia:

Poniedziałek – Czwartek: 8.00 – 20.00

 

 

http://www.wopitu.pl

 

e-mail: sekretariat@wopitu.pl

 

każdy mieszkaniec miasta

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

16

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łomży

 

– poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

ul. Dworna 23 B

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2164260

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

 

www: mopslomza.pl

 

e-mail:

poczta@mopslomza.pl

 

każdy mieszkaniec miasta

 

17

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

– zagrożenie przemocą w rodzinie,

– terapia krótkoterminowa ofiar przemocy w rodzinie,

– grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie,

– doświadczanie skutków przemocy w rodzinie

 

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2169820

 

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

http://www.oik.lomza.pl

 

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

18

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

– wsparcie

– pomoc psychologiczna,

– informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Tel. 800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek – Sobota:

godz. 08.00–22.00

Niedziele i Święta:

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

e-mail: biuro@niebieskalinia

 

Osoby doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

19

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

– kryzysy: sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne, środowiskowe, chroniczne

 

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2169820

 

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

http://www.oik.lomza.pl

 

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

20

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

– monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

e-mail: poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

PRAWA DZIECKA

21

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży

 

 

– poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne

 

 

ul. Polna 16

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2150318

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

http://lcre-lomza.webd.pl

 

e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

 

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek mających siedziby na terenie miasta

 

22

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

– kryzysy: sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne, środowiskowe, chroniczne

 

ul. Wojska Polskiego 161

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2169820

 

 

Poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

http://www.oik.lomza.pl

 

e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

każdy mieszkaniec miasta

23

Centrum Pieczy Zastępczej

 

– poradnictwo w zakresie pozyskiwania, przygotowywania i umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych;

– monitorowanie sytuacji życiowej dzieci w opiece zastępczej i ich rodzin naturalnych;

– usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych;

– poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych, których dzieci przebywają w opiece zastępczej lub zachodzą przesłanki do umieszczenia dzieci w opiece społecznej

 

 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2165621

 

 

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

 

http://cpz.biplomza.pl/

 

każdy mieszkaniec miasta

 

24

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

– całodobowa opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej

ul. Rybaki 14

18- 400 Łomża

Tel. 86 2150311

Administracja: Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Zapewniona całodobowa opieka wychowawców

www.pow.4lomza.pl

 

e-mail: wpow.lomza@op.pl

każdy mieszkaniec miasta

25

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

26

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

 

– poradnictwo zawodowe dla osób zarejestrowanych w PUP oraz w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników

 

 

ul. Nowogrodzka 1

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2158010

 

 

Obsługa interesantów: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 14.00

 

 

www.lomza.praca.gov.pl

e-mail: bilo@praca.gov.pl

 

 

Osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, pracodawcy i ich pracownicy

 

27

Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Poniedziałek – Piątek

8.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

– zarejestrowani

-poszukujący pracy

– pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

28

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży (prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach)

 

pomoc prawna,

– pomoc psychologiczna,

– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,

– pomoc tłumacza j. obcego i migowego,

– wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym

pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej,

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny

– pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,

– pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

– finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

– pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,

– pomoc opiekuna pokrzywdzonego

 

 

ul. Wojska Polskiego 113

18-400 Łomża

 

 

Tel. 884 657 604 (czynny całą dobę)

 

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych

 

Poniedziałek: 12.00-20.00

Wtorek – Piątek: 9.00 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

 

 

www.pryzmat.org.pl

e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

 

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin; świadkowie przestępstw i osoby im najbliższe

 

PRAWO KONSUMENCKIE

29

Miejski Rzecznik Konsumentów

 

– poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony konsumentów

 

 

ul. Stary Rynek 14

18-400 Łomża

Pok. 119

 

 

Tel. 86 2156747

 

 

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.30

 

 

http://www.lomza.pl

 

e-mail: rzecznik.kon@um.lomza.pl

 

Konsumenci zamieszkali na terenie miasta

 

30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek – Piątek: 8.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

31

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podlaski Odział Wojewódzki w Białymstoku – Delegatura w Łomży

 

– informacje dotyczące zasad dostępu do świadczeń zdrowotnych i wykazu świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach zawartej umowy z Funduszem, zasad zawierania umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

 

 

Al. Piłsudskiego 11a

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2168850

 

Poniedziałek – Piątek: 8.00-18.00

 

e-mail: lomza@nfz-bialystok.pl

 

Świadczeniobiorcy NFZ

 

32

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. – pt.

godz. 08.00-20.00

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

33

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

34

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

35

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona raw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

36

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Łomży

 

– składki, renty, emerytury

 

ul. Szosa Zambrowska 29

18-400 Łomża

 

Tel. 86 216 24 41

 

Godziny obsługi klientów: Poniedziałek: 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek: 8.00 – 15.00

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30

 

www.zus.pl

 

Ubezpieczeni i płatnicy

37

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

Adresaci porad:

– ubezpieczeni

– płatnicy

– lekarze

 

PRAWO PRACY

38

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

W Białymstoku Odział w Łomży

 

– poradnictwo z prawa pracy

 

 

ul. Polowa 55a

18-400 Łomża

 

 

Tel. 86 2165402

 

 

Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

 

e-mail: lomza@bialystok.pip.gov.pl

 

Osoby świadczące pracę

 

39

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO PODATKOWE

40

Urząd Skarbowy w

w Łomży

 

– informacje podatkowe

 

ul. Polowa 47

18-400 Łomża

 

Tel. 86 2165221

 

Poniedziałek: 8.00 -17.30

Wtorek – Piątek: 8.00 – 15.00

 

e-mail: lomza@pd.mofnet.gov.pl

 

 

każdy mieszkaniec miasta

41

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

42

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

43

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

44

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·         pon.

·         godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 86 216 63 19 (e-mail: swiadczeniarodzinne@um.lomza.pl)

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Pod wskazanym numerem telefonu można zgłaszać zapotrzebowanie i uzyskać informację o możliwościach wsparcia usług dla osób z niepełnosprawnościami. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl) stwarza możliwość wsparcia i asystę poradniczą:
– za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
– poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, ewentualnie w miejscu zamieszkania.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Dworna 23B

18-400 Łomża

Poniedziałek, wtorek: 15.00 – 19.00

Środa – Piątek: 14.00 – 18.00

brak

tak

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 86 216 63 19

brak

2

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT  w Suwałkach

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Pokój 328

Wtorek, Czwartek: 13.30 – 17.30

brak

tak

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 86 216 63 19

    pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

ul. Reymonta 9

18-400 Łomża

Szkoła Podstawowa nr 1

Poniedziałek, Środa, Piątek: 8.00 – 12.00

brak

tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT  w Suwałkach

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Pokój 328

Poniedziałek, Środa, Piątek: 13.30 – 17.30

brak

tak

INFORMACJE i ZAPISY: pon. –pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 86 216 63 19

www.pryzmat.org.pl

ul. Reymonta 9

18-400 Łomża

Szkoła Podstawowa nr 1

Wtorek, Czwartek: 8.30 – 12.30

brak

tak