Autorzy pomysłów, które znalazły się na liście zadań niedopuszczonych do głosowania, mogą w ciągu 7 dni roboczych (od 21 do 29 czerwca 2022 r.) złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta Łomży. Odwołanie w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, należy wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski – ODWOŁANIE” lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14. Odwołanie można również wysłać przez Internet, przesyłając zeskanowaną i podpisaną własnoręcznie treść odwołania na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl. 

Ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona tuż po wakacjach, tj. 5 września 2022 r. Głosowanie ruszy 19 września, potrwa do 3 października 2022 r.