Organizatorzy w ramach obchodów międzynarodowego miesiąca wiedzy o autyzmie, zaprosili  rodziców i opiekunów prawnych dzieci, młodzieży i osób ze specjalnymi problemami rozwojowymi, na otwarte nieodpłatne dwudniowe spotkanie szkoleniowe z wiodącym tematem: „Nowoczesne metody neurosensomotoryczne wspomagające rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami i zaburzeniami: psychoruchowymi, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD oraz dysleksją rozwojową oraz zaburzeniami umysłowymi, emocjonalnymi, społecznymi i poznawczymi.”

Głównym celem spotkania było rozpropagowanie unikalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie możliwości zwiększenia szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym dotkniętych szerokim spektrum autyzmu. Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 kwietnia br w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14. Trenerem i szkoleniowcem była mgr Barbara Olasiewicz, doświadczona terapeutka oraz certyfikowany trener i lider zespołu Międzynarodowego Instytutu dr Swietłany Masgutowej, skupiającego się w pracy naukowej na wykorzystaniu najnowszych metod integracji neurosensomotorycznej i stymulacji mechanizmów rozwoju ruchowego, dla zwiększenia szans rozwojowych osób o specjalnych potrzebach rozwojowych.

Licznie przybyli uczestnicy szkolenia uzyskali m. innymi szeroką wiedzę w zakresie stosowania unikalnych technik masażu i stymulacji skóry powodujących wyciszenie ciała i umysłu, lepszej pracy półkul mózgowych i ich współpracy oraz poprawy kontaktu wzrokowego i podwyższenia inteligencji u dzieci i młodzieży dotkniętych szerokim spektrum autyzmu. Prowadząca szkolenie przedstawiła założenia terapii taktylnej według koncepcji Swietłany Masgutowej i praktyczne elementy kinezjologii edukacyjnej – gimnastyki mózgu dr Paula Dennisona. Omówiła także rolę i kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy mózgu zagadnienia integracji odruchów i konieczności stosowania diety oraz wpływu na zaburzenia rozwojowe obecności w organiźmie pasożytów i metali ciężkich. Wystąpienie prowadzącej szkolenie trener, przez dwa kolejne dni przykuło uwagę prawie stu pięćdziesięcioosobowego audytorium, które wielkimi brawami wyraziło na koniec podziękowanie za przekazanie niezwykle istotnych treści, dla rozumienia istoty powodów powstawania i neutralizacji deficytów rozwojowych osób dotkniętych zaburzeniami spektrum autyzmu.

Na bazie odbytego szkolenia dla zainteresowanych rodziców, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział regionalny w Łomży we współpracy z wysoko specjalistycznym gabinetem terapeutycznym, planuje uruchomienie w Łomży cyklu zajęć szkoleniowych i terapeutycznych opartych na uznanej w świecie koncepcji dr Swietłany Masgutowej. Wszelkie zapytania należy kierować na adres sos.autyzm@o2.pl.

Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu
oddział regionalny w Łomży