Opracowanie jest realizowane w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Oferta konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym 3 stycznia 2023 r. Zespół PROJEKTÓW MIEJSKICH tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach rządowych i samorządowych oraz naukowych. Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś są współautorami Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz systemu wspierania rewitalizacji (w tym ustawy o rewitalizacji oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20).

Więcej informacji na temat PROJEKTÓW MIEJSKICH można znaleźć na stronie inernetowej firmy.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 będą prowadzone w dwóch etapach.

  • etap I: opracowanie części diagnostycznej oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  • etap II: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża

 

Lomza with a contract to develop a Revitalisation Programme
Activities aimed at the creation of a revitalisation programme for the City of Lomza have begun. On Tuesday, 7 February 2023, an agreement was signed between the City of Lomza and the consortium PROJEKTY MIEJSKIE (en. City Projects) Andrzej Brzozowy and PROJEKTY MIEJSKIE + Rajmund Ryś, the subject of which is the development of the Municipal Revitalisation Programme of the City of Lomza, in accordance with the principles set out in the Act of 9 October 2015 on revitalisation.

The study is being carried out as part of the project 'Lomza – The city where I live and work’, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

The consortium’s offer was selected as the most favourable in the public procurement procedure announced on 3 January 2023. The PROJEKTY MIEJSKIE team is made up of experts with many years of experience in government and local government institutions and academia. Andrzej Brzozowy and Rajmund Ryś are co-authors of the National Municipal Policy 2023 and the revitalisation support system (including the Revitalisation Act and the guidelines for revitalisation in operational programmes 2014-20).

For more information on PROJEKTY MIEJSKIE, please visit the company’s website.
 
The work on the Municipal Revitalisation Programme of the City of Lomza for the period 2024-2034 will be carried out in two stages.
•    – stage I: development of the diagnostic part and determination of the degraded area and the revitalisation area
•    – Stage II: preparation of the Municipal Revitalisation Programme of the City of Lomza