1. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży  i podanie danych osobowych osoby nadużywającej alkoholu.
a) może  to zrobić  osoba prywatna np.:  osoba dorosła z rodziny, albo instytucja np. MOPS, Policja, Szkoła, pedagog szkolny, kurator sadowy.
b) można to zrobić osobiście  lub listownie.

2. We wniosku należy wskazać, i opisać okoliczności; w jaki sposób picie alkoholu przez daną osobę wpływa na rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, a także jeżeli występuje uchylanie się od  obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

3. Wówczas Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia procedurę, zaprasza na najbliższe posiedzenie osobę, której wniosek dotyczy.  Komisja może również  zapraszać na posiedzenie wnioskodawcę w celu uzupełnienia informacji.

4. Jeśli osoba, której postępowanie dotyczy, uchyla się od zgłoszenie się na posiedzenie komisji, wówczas MKRPA, kieruje tę osobę na badanie biegłych sadowych w celu stwierdzenia występowania problemów z nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu. Informujemy, że  uchylanie się przed zgłoszeniem się do biegłych sądowych może skutkować, po zarządzeniu przez Sąd, przymusowym  doprowadzeniem przez Policję.

5. Jeśli osoba nadużywająca alkoholu stosuje przemoc fizyczną lub   psychicznie znęca się wówczas należy:
– wzywać na interwencję  funkcjonariuszy Policji  ( 9 9 7  lub   1 1 2 )  i   wnioskować o wszczęcie procedury „Niebieska karta”,
– zwrócić się z wnioskiem do dzielnicowego, do prokuratury o wszczęcie sprawy „o znęcanie się”,
– w przypadku przemocy fizycznej zgłosić  się do  lekarza rodzinnego, lub poradni specjalistycznej, podać okoliczności urazów, poprosić  o opisanie śladów np. pobicia  następnie wnioskować o  wydanie zaświadczenia (bezpłatnie) lub kopii dokumentacji medycznej.

Adres do składania wniosku drogą pocztową lub osobiście  w godz. pracy urzędu:
Miejska Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Łomży
ul. Polna 16
tel: 86 216 09 96
18 – 400 Łomża