– Dziś, w sposób uroczysty inaugurujemy składanie pomysłów w ramach 11. edycji Budżetu Obywatelskiego – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przypominając, że dzięki tej inicjatywie w Łomży powstało szereg ciekawych i ważnych inwestycji oraz wydarzeń integracyjnych, zachęcając jednocześnie mieszkańców do aktywności i kreatywności przy składaniu wniosków.
 
O zmianach w tegorocznej edycji BO mówił zastępca prezydenta i przewodniczący Rady Budżetu Obywatelskiego Andrzej Garlicki podkreślając, że ich inspiratorem jest dziesięcioletnie doświadczenie. – Co roku staramy się tak dopasować regulamin BO, aby był jeszcze bardziej atrakcyjny – wyjaśniał przytaczając przykłady nowości, jakie pojawiły się w regulaminie i zapowiadając spotkania w szkołach średnich, których celem będzie zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do korzystania z narzędzia, jakim jest Młodzieżowy Budżet Obywatelski oraz do realizacji swoich pomysłów.

O aktywność, a nie jedynie krytykę już zrealizowanych zadań apelowała Irena Zwornicka, przewodnicząca Rady Osiedla Nr 9.  – Rozejrzyjmy się wokół siebie, znajdźmy przestrzeń, cel i działajmy na rzecz promocji swoich inicjatyw – mówiła. Jako przykład efektów aktywności społecznej w ramach BO podała piknik osiedlowy, który już 27 maja odbędzie się na terenie pomiędzy ulicami Fabryczną  i Cegielnianą.

W podobnym tonie wypowiadał się radny Andrzej Podsiadło przekonując, że BO to doskonały instrument do działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia i wymieniając inwestycje, które zostały zrealizowane ze środków BO.

Nowości w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomża 2024
– Zielony Budżet Obywatelski jako oddzielna kategoria (150 000 zł, w tym 10 000 zł na zadania społeczne)
– zwiększenie kwoty na zadania społeczne w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim – do pełnej kwoty w tej kategorii tj. 100 000 zł
– w Radzie Budżetu Obywatelskiego zasiedli przedstawiciele rad społecznych – zmniejszyła się natomiast (z 6 do 3) liczba urzędników w Radzie BO
– propozycje zadań składane w ramach Młodzieżowego BO podlegają rekomendacji Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży
– wprowadzono minimalne progi poparcia zadania w głosowaniu, aby mogło być ono realizowane, tj. min. 500 głosów poparcia zadania ogólnomiejskiego, 200 strefowego, 50 osiedlowego, 100 Młodzieżowego BO, 50 Zielonego BO.

Kategorie
Ogólnomiejska – do 600 000 zł
Strefowa – do 300 000 zł
Osiedlowa – do 50 000 zł (w tym do 10 000 zł zadania społeczne)
Młodzieżowy Budżet Obywatelski – do 100 000 zł (w tym zadania społeczne do tej kwoty)
Zielony Budżet Obywatelski – do 150 000 zł (w tym zadania społeczne do 10 000 zł)

Jak zgłosić zadanie?
Zgłaszanie zadań do realizacji w BO 2024 potrwa od 8 do 29 maja 2023 r.
Mieszkaniec Łomży będzie mógł zgłosić dowolną liczbę pomysłów.    
We wskazanym w harmonogramie terminie na zgłaszanie zadań, formularz zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony www.lomza.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 (parter).
Wypełniając formularz, należy:
– wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej, Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego czy Zielonego Budżetu Obywatelskiego,
– wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt,
– opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
– wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
– podać swoje dane kontaktowe;
– zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
– podpisać czytelnie formularz i wpisać datę złożenia podpisu.
W przypadku, gdy autorem pomysłu lub osobą popierającą zadanie jest osoba poniżej 16 lat, podpis powinien złożyć rodzic/opiekun prawny.

Wypełniony i podpisany formularz będzie można
– wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
– wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).

Ważne telefony:
•    w kwestiach formalno – organizacyjnych: tel. 86 216 80 68
•    w kwestiach własności działki: tel. 86 215 68 24
•    w kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 215 68 01

Harmonogram BO 2024
24 kwietnia – 7 maja 2023 r. – kampania informacyjna,
8 – 29 maja 2023 r. – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,
30 maja – 19 czerwca 2023 r. – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
20 czerwca 2023 r. – publikacja list zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,
21 – 29 czerwca 2023 r. – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niedopuszczonych do głosowania,
30 czerwca 2023 r. -17 lipca 2012 r. – rozpatrywanie odwołań,
5 września 2023 r. – ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie,
5 – 19 września 2023 r. – działania informacyjne,
19 września – 3 października 2023 r. – głosowanie,
4 – 24 października 2023 r. – liczenie głosów,
25 października 2023 r. – ogłoszenie wyników.

Zadania muszą spełniać kryteria ogólnodostępności
Już w jubileuszowej 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2023 doprecyzowano pojęcie ogólnodostępności. Kryterium to musi spełniać każde zgłaszane zadanie także w 11. edycji BO 2024, tj. ogólnodostępność oznacza umożliwienie nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji zadania:
– w przypadku zadań infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty i/lub niedzieli,
– w przypadku zadań innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z ich efektów.
Zarządca terenu, na którym realizowane będzie zadanie Budżetu Obywatelskiego, zobowiązany jest opracować regulamin korzystania z obiektu/urządzeń w sposób, uwzględniający zasady ogólnodostępności.

 

foto: Joanna Grabowska