1. Działające na terenie Miasta Łomży organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2. Zgłoszenia kandydatów podmioty uprawnione składają w formie pisemnej, w p. Nr 6 Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 w terminie do dnia 8  marca 2024 r. na formularzu do pobrania (kliknij).
3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Łomży członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od dnia wskazanego jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
4. Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Łomży.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Spośród swoich członków Rada wybierze na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw,
– opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Konieczność powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.