Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca:
    w zabudowie jednorodzinnej wynosi – 23,90 zł/osoba
    w zabudowie wielorodzinnej wynosi – 17,90 zł/osoba
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:
Od 1 czerwca 2020 roku wszedł obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W związku z tym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty mają zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych.
Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według  stawki podwyższonej.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
*  w zabudowie jednorodzinnej – 71,70 zł/osoba
*  w zabudowie wielorodzinnej – 53,70 zł/osoba
Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZWOLNIENIA W OPŁACIE:
Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:
1.  kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 2,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca;
2.  gdy dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe zgodnie z rozporządzeniem wynosi: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie. Zwolnienie wynosi 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; lub
3.  gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Zwolnienie wynosi 20% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie np. dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód (do wglądu).
Zwolnienia przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej i dla rodzin wielodzietnych nie łączy się ze sobą.

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o kompostowniku, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.
Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w związku z posiadaniem kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w:
·         zabudowie wielorodzinnej konieczne jest poinformowanie bezpośrednio Zarządy nieruchomości o ilości osób zamieszkujących nieruchomość.
·         zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może złożyć:
1.      osobiście w Urzędzie Miejskim w Łomży,
2.      przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;
3.      za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobowym albo podpisem zaufanym. Link https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/v770u2leic
Druk deklaracji można pobrać ze strony miasta www.lomza.pl (zakładka gospodarka odpadami – wzór nowe deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14
– Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 86 2156880, pokój nr 11.
– Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 86 2156783, pokój nr 104.