16 października 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków „Federacji dla Łomży” w celu dokonania zmian w Statucie oraz wyboru nowych władz, w związku z rezygnacją wszystkich członków Zarządu oraz dwóch osób z Komisji Rewizyjnej.
W zmianach w statucie zaproponowano rozszerzenie celów oraz obszarów działalności Federacji, co ułatwi pozyskiwanie środków z różnych źródeł. Ponadto wprowadzono zmiany dostosowane do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W głosowaniu jawnym wybrano nowy,  pięcioosobowy Zarząd Federacji w składzie:
Daniel Oliva – prezes, Dorota Górska – wiceprezes, członkowie Zarządu: Agnieszka Zielewicz, Marek Lechowicz, Wojciech Winko.
W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Maria Krupa oraz Czesław Rybicki.
Na pierwszym spotkaniu Zarządu zaproponowano zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych, które miałoby uaktywnić organizacje z Łomży do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Forum odbyło się 26 listopada w „Domku Pastora”.