Spotkania z pracownikami mazowieckich urzędów odbyły się dzięki współpracy z Projektami Miejskimi, które odpowiadają za przygotowanie GPR Miasta Łomża. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili wołomiński obszar rewitalizacji, w tym Starą Elektrownię, gdzie zostali zapoznani z doświadczeniami miasta związanymi z przywracaniem życia na obszarze zdegradowanym. Zastępca Burmistrza ds. społecznych Łukasz Marek, a także Naczelnik Wydziału Planowania, Rozwoju i Rewitalizacji Joanna Żero przedstawili dotychczas zrealizowane w Wołominie projekty rewitalizacyjne, a także dzielili się dobrymi praktykami wynikającymi z ich doświadczeń.

W Warszawie łomżyńska delegacja odwiedziła Pałacyk Konopackiego, którego gruntowny remont został zakończony w 2021 r. Budynek stał się wtedy drugą siedzibą Domu Kultury „Praga”. Katarzyna Sołtys, dyrektor instytucji kultury, podzieliła się z gośćmi swoimi doświadczeniami związanymi z odrestaurowywaniem tego urokliwego miejsca, a także wskazała na wyzwania, które pojawiały się w trakcie trwania inwestycji. W spotkaniu brał udział także Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. rewitalizacji, który podczas spaceru po warszawskim obszarze rewitalizacji zaprezentował odremontowane w ramach projektów rewitalizacyjnych zniszczone stołeczne budynki i opowiedział o ich nowych funkcjach (np. społeczna kawiarnia).

Realizacja wizyty możliwa była dzięki realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

On 24 October, a group of officials and representatives of cultural institutions participated in a study visit. Their stay in Warsaw and Wołomin was related to the Municipal Revitalisation Programme of the City of Łomża for 2024-2034, which is being developed.

The meetings with employees of the Mazovian offices were held thanks to the cooperation with Projekty Miejskie (en. City Projects), which is responsible for preparing the GPR (Gminny Program Rewitalizacji; en. Municipal Revitalisation Programme) of the City of Lomza. The participants visited the Wołomin revitalisation area, including the Old Power Station, where they were introduced to the city’s experience of bringing life back to a degraded area. The Deputy Mayor for Social Affairs, Łukasz Marek, and the Head of the Planning, Development and Revitalisation Department, Joanna Żero, presented the revitalisation projects carried out so far in Wołomin and shared good practices from their experience.

In Warsaw, the Łomża delegation visited the Konopacki Palace, the extensive renovation of which was completed in 2021. The building then became the second headquarters of the 'Praga’ House of Culture. Katarzyna Sołtys, director of the cultural institution, shared with the guests her experiences of the restoration of this charming place and also pointed out the challenges that arose during the course of the investment. The meeting was also attended by Jacek Grunt-Mejer, Plenipotentiary of the President of Warsaw for Revitalisation, who, during a walk through Warsaw’s revitalisation area, presented dilapidated buildings in the capital renovated as part of revitalisation projects and talked about their new functions (e.g. a social café).

The visit was made possible thanks to the project entitled 'Lomza – the City where I Live and Work’, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

 

Tekst: Sebastian Chrzanowski