GPR to narzędzie stanowiące podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji na konkretnym fragmencie miasta, zwanym obszarem rewitalizacji. Jest to obszar, który cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, przede wszystkim ze sfery społecznej, ale także: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar taki nie może przekraczać 20% powierzchni gminy i może być zamieszkiwany przez max 30% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego.

Na podstawie analiz statycznych wyznaczono w Łomży obszar zdegradowany, składający się z osiedli nr: 4, 5, 7 i 15. Tak określony obszar zdegradowany obejmuje 7% powierzchni ogólnej miasta i zamieszkuje go łącznie 18% ogólnej liczby mieszkańców (wg stanu na 13.12.2022 r.). Ponieważ obszar ten mieści się w granicach ustalonych przez kryteria ustawowe, możliwym jest wskazanie całego obszaru zdegradowanego jako obszaru rewitalizacji. 

Działania rewitalizacyjne mają na celu doprowadzić ten obszar do stanu, w którym nie będzie tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta. Proces rewitalizacji będzie realizowany poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, poprawy stanu przestrzeni publicznych i stanu infrastruktury (budynków, chodników, ścieżek rowerowych, dróg) czy też wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

W fotogalerii widoczna jest mapa przedstawiająca obszar rewitalizacji Miasta Łomża. Mapa w większym formacie oraz uchwała Rady Miejskiej Łomży ws. wyznaczenia obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą obszaru są dostępne jako załączniki artykułu.

 

Zaświadczenia odnośnie położenia działki na obszarze rewitalizacji wydaje Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, pok. 5, tel. 86 216 24 63.