Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 stycznia 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 9 lutego 2024 r. 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Łomża oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Miasta Łomża.

Przedmiotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia konsultacji poprzez:

– zamieszczenie na stronie internetowej Miasta Łomża http://www.lomza.pl/ w zakładce „Rewitalizacja”,

– zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży http://www.lomza.pl/bip/,

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży.

Mieszkańcy Łomży, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i inne zainteresowane podmioty mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Łomża http://www.lomza.pl/ w zakładce „Rewitalizacja”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.lomza.pl/bip/; dostępnego również w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5), od dnia 5 stycznia do 9 lutego 2024 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.lomza.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Rewitalizacja” lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 

Zapraszamy na wydarzenia konsultacyjne, będą to:

  • Debata z udziałem Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta Łomży połączona z prezentacją projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 w dniu 17 stycznia 2024 r. w godz. 16.30 – 18.00, w Hali Kultury, Stary Rynek 6 w Łomży;
  • Spacer badawczy po obszarze rewitalizacji szlakiem wybranych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w dniu 18 stycznia 2024 r. w godz. 16.30 – 18.00;
  • Warsztaty z mieszkańcami (praca warsztatowa poprzedzona prezentacją głównych treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034) w dniu 18 stycznia 2024 r. w godz. 18.00 – 19.30 (po spacerze badawczym) w Hali Kultury, Stary Rynek 6 w Łomży;                                                                                      

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.lomza.pl.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 5 stycznia 2024 r.